CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Jak se vyplňuje tiskopis oznámení o nástupu do zaměstnání pro ČSSZ?

V následujícím článku si projdeme, jak správně vyplnit tiskopis o oznámení nástupu do zaměstnání a oznámení o skončení zaměstnání, které se zasílá na Českou Správu Sociální Zabezpečení (dále jen jako ČSSZ).
24.06.2023
Jak se vyplňuje tiskopis oznámení o nástupu do zaměstnání pro ČSSZ?

Od 1. července 2005 je ČSSZ povinna podle ustanovení 16c zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen ZOP ), ve znění pozdějších předpisů, vést registr pojištěnců, který má sloužit k plnění jejích úkolů vyplývajících pro ni v sociálním zabezpečení z práva Evropských společenství a z mezinárodních smluv a k provádění sociálního zabezpečení.

Upřesnění okruhu údajů uvedených v okruhu registru pojištěnců bylo provedeno ust. 16c ZOP a 122 odst. 3 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen ZNP ), ve znění pozdějších předpisů.

Co obsahuje registr pojištěnců podle ust. 122 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění?

 1. jméno a současné příjmení,
 2. rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,
 3. datum a místo narození (případně datum úmrtí),
 4. pohlaví,
 5. rodné číslo,
 6. státní občanství,
 7. adresu místa trvalého pobytu, a jde-li o cizí státní příslušníky, též adresu pobytu na území České republiky, popř. kontaktní adresu,
 8. vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění; u zaměstnání malého rozsahu a zaměstnání na základě dohody o provedení práce, nástup do zaměstnání a skončení doby zaměstnání a u smluvního zaměstnance zahájení a skončení výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele,
 9. druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění,
 10. obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy jeho sídla nebo trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání,
 11. identifikační, popř. individuální číslo zaměstnavatele,
 12. variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 13. údaje o dávkách a údaje o dočasné pracovní neschopnosti a karanténě,
 14. záznam o pobírání starobního a invalidního důchodu a datum, od kdy je pobírán,
 15. název zdravotní pojišťovny pojištěnce,
 16. název předešlého orgánu, který prováděl pojištění, pokud jím není ČSSZ,
 17. u OSVČ údaje o měsíční výši zaplaceného pojistného,
 18. současné pojištění prováděné jinými orgány nemocenského pojištění,
 19. název a adresu cizozemského nositele pojištění,
 20. cizozemské číslo pojištění,
 21. místo výkonu práce, je-li trvale v cizině, a údaj o tom, zda je zaměstnanec ve státě, v němž je toto místo výkonu práce, povinně účasten důchodového pojištění,
 22. měsíční výši zaplaceného pojistného, jde-li o zahraničního zaměstnance,
 23. jméno, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu zvláštního příjemce,
 24. další údaje, vyplývá-li jejich evidování z požadavků práva Evropské Unie a z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.

Ve smyslu ustanovení 122 odst. 5 ZNP se v registru pojištěnců vedou též údaje podle 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti sdělené zaměstnavatelem, a to konkrétně údaje o:

 1. druhu zaměstnání,
 2. době trvání zaměstnání,
 3. době důchodového pojištění,
 4. výši průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných právních předpisů,
 5. výši nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno,
 6. způsobu a důvodu skončení zaměstnání.

Podle ust. 16c ZOP je ČSSZ oprávněna v registru pojištěnců dále evidovat následující údaje:

 1. vznik a zánik účasti na důchodovém pojištění povinná nebo dobrovolná účast,
 2. druh výdělečné činnosti, zakládající účast na důchodovém pojištění,
 3. dobu důchodového pojištění,
 4. vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní roky,
 5. doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu vylučují,
 6. doby důchodového pojištění (včetně náhradních dob) sdělené cizozemským nositelem pojištění,
 7. jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození a adresu místa trvalého pobytu zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo zvláštního příjemce,
 8. jméno a příjmení, rodné číslo a datum narození dítěte, které se považuje za vychované, s údaji o osobě, u níž se toto dítě považuje za vychované,
 9. dobu důchodového spoření a výši zaplaceného doplatku na pojistném na důchodové pojištění s uvedením dne, kdy byl tento doplatek zaplacen,
 10. datum, místo a okres úmrtí pojištěnce,
 11. rodinný stav pojištěnce a datum jeho změny,
 12. údaje o datu nabytí a pozbytí státního občanství pojištěnce.

Jaká je oznamovací povinnost o nástupu zaměstnance do zaměstnání?

K průběžnému naplňování údajů do registru pojištěnců je zaměstnavatel podle ust. 94 ZNP povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, v hlavním městě Praze Pražské správě sociálního zabezpečení, na území města Brna Městské správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno ), v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou touto správou na předepsaném tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) (dále jen Oznámení ) den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a den skončení doby zaměstnání, popř. zánik nemocenského pojištění z jiného důvodu (např. změna příslušnosti k právním předpisům), a to do 8 kalendářních dnů ode dne jeho vstupu do zaměstnání nebo skončení doby zaměstnání.

U smluvního zaměstnance oznamuje zaměstnavatel den zahájení výkonu práce na území České republiky a den skončení výkonu této práce, do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu této práce. V oznámení je zaměstnavatel povinen uvést údaje o zaměstnanci potřebné pro zavedení do registru. Dále je zaměstnavatel povinen písemně ohlásit příslušné OSSZ změnu údajů uvedených na oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl. K tomuto účelu se doporučuje, aby zaměstnavatel měl pro porovnání údajů k dispozici kopii oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Je-li cizím státním příslušníkem předloženo více platných dokladů totožnosti (v případě více státních občanství) vyplní se identifikační údaje na Oznámení vždy podle platného českého dokladu pojištěnce, tedy dle povolení k pobytu. Jestliže cizí státní příslušník prozatím nedisponuje povolením k pobytu, identifikační údaje na Oznámení se vyplní podle primárně předloženého dokladu totožnosti pojištěnce s tím, že jejich následnou opravu je třeba provést pouze na základě předložení povolení k pobytu (nikoli dle jiných zahraničních dokladů). Ustanovení 94 odst. 3 ZNP umožňuje písemně dohodnout s příslušnou OSSZ jinou lhůtu pro plnění těchto oznamovacích povinností, než je stanovená lhůta 8 kalendářních dnů.

U zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce má zaměstnavatel povinnost podat oznámení o nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění, a vznikla-li tomuto zaměstnanci účast na pojištění na základě postupu podle 7 odst. 3 a 7a odst. 2 části věty za středníkem ZNP (tj. v případě, kdy byl započitatelný příjem zúčtován až po skončení doby zaměstnání) v kalendářním měsíci, v němž doba zaměstnání skončila, do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zúčtován příjem, který založil účast na pojištění.

Za zaměstnání malého rozsahu se považuje takové zaměstnání, u kterého je sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než rozhodný příjem (od 1. ledna 2023 činí rozhodný příjem 4 000 Kč), na jehož základě vzniká účast na nemocenském pojištění, nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Při zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu, který zakládá účast na pojištění. Účast na pojištění v kalendářním měsíci vzniká rovněž v případě, kdy má zaměstnanec více zaměstnání malého rozsahu u téhož zaměstnavatele, pokud úhrn všech započitatelných příjmů z těchto zaměstnání v kalendářním měsíci dosáhl rozhodného příjmu.

Sjednanou částkou započitatelného příjmu se rozumí příjem, který je zaměstnavatelem stanoven v pracovní smlouvě nebo jiném takovém dokumentu (např. v platovém výměru, dohodě o pracovní činnosti, v doplňku k pracovní smlouvě apod.). Není-li tato částka pevně stanovena a příjem je uveden neurčitě (např. je-li stanovena odměna za hodinu a pracovní doba je stanovena pouze formulacemi např. do 20 hodin měsíčně nebo průměrně 10 hodin týdně nebo pracovní doba není stanovena vůbec), tak se i v takovém případě jedná o zaměstnání malého rozsahu. Pro účely určení, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu, pak není vůbec rozhodné, jaká částka byla zaměstnanci fakticky měsíčně zúčtována.

Oznámení o skončení zaměstnání u zaměstnání malého rozsahu se podává až po skončení doby zaměstnání, nikoli po skončení účasti na pojištění. U zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se podává Oznámení o skončení zaměstnání až po uplynutí doby, na kterou byla tato dohoda sjednána. Pokud by lhůta pro podání Oznámení o skončení zaměstnání (tj. 8 kalendářních dnů ode dne skončení doby zaměstnání) při zaměstnání malého rozsahu a u zaměstnání na základě dohody o provedení práce uplynula dříve než lhůta pro podání Oznámení o nástupu do zaměstnání (tj. do 20. kalendářního dne v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž zaměstnanci vznikla účast na pojištění), platí pro oznámení skončení doby zaměstnání stejná lhůta jako pro oznámení nástupu do zaměstnání. Smluvním zaměstnancem je zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud vykonává činnost v ČR pro smluvního zaměstnavatele. Smluvním zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo na území ČR a pro kterou v ČR vykonávají činnost zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele (považovaní v ČR za smluvní zaměstnance), pokud podle smlouvy uzavřené se zahraničním zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem uhrazovány zahraničnímu zaměstnavateli. Pojištění u smluvního zaměstnance vzniká dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro smluvního zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení výkonu práce pro smluvního zaměstnavatele.Smluvní zaměstnavatel je povinen podat oznámení o nástupu do zaměstnání smluvního zaměstnance do 8 kalendářních dnů od zahájení výkonu práce na území ČR.

Jaká je oznamovací povinnost při ukončení zaměstnání?

Oznámení o skončení zaměstnání smluvního zaměstnance je povinen podat do 8 kalendářních dnů ode dne skončení výkonu práce na území ČR. Osobami, pověřenými obchodním vedením, ve smyslu ustanovení 5 písm. a), bodu 21 ZNP jsou myšleny ty osoby, jež jsou dle ustanovení 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), ve znění pozdějších předpisů, pověřeny statutárním orgánem zcela nebo zčásti obchodním vedením společnosti. Tento druh zastoupení může být například upraven příkazní smlouvou dle ustanovení 2430 a násl. NOZ, nebo smlouvou o výkonu funkce dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Základním a specifickým identifikátorem k předávání údajů do registru pojištěnců je rodné číslo pojištěnce. Zaměstnavatelé mají povinnost ve smyslu ustanovení 95 ZNP a 37 ZOP evidovat tento údaj zaměstnance. Z tohoto hlediska je nutné, aby zaměstnavatel vyzval zaměstnance, kteří rodné číslo nemají (zejména půjde-li o cizí státní příslušníky), aby si požádali o jeho přidělení prostřednictvím příslušného orgánu MV (zák. č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a stanovil jim lhůtu pro doložení skutečnosti, že o přidělení rodného čísla požádali. U cizích státních příslušníků nelze do pole Rodné číslo uvádět jiné druhy identifikátorů (např. identifikátor VZP apod.). Občané Slovenské republiky, jimž bylo rodné číslo přiděleno po 31. 12. 1995, jsou taktéž považováni za cizince a toto slovenské rodné číslo tak nelze pro účely vyplňování tiskopisů použít. 

K zabezpečení plnění výše uvedených povinností je ČSSZ zpracován tiskopis, který je závazný pro zaměstnavatele pro oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání, skončení doby zaměstnání, použije se také pro hlášení změn, pro případy oprav původně nesprávně nahlášených údajů a také pro hlášení převodu zaměstnance k jiné organizační složce, popř. k jinému zaměstnavateli (právnímu nástupci) a pro hlášení změny příslušnosti k právním předpisům. Místní příslušnost OSSZ pro podání předepsaného tiskopisu se řídí sídlem zaměstnavatele, popřípadě místem trvalého pobytu, jde-li o zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, pokud toto sídlo nebo místo trvalého pobytu je shodné s místem útvaru zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd pro zaměstnance (dále jen mzdové účtárny). Pokud sídlo mzdové účtárny není shodné s tímto sídlem nebo místem trvalého pobytu, řídí se místní příslušnost OSSZ místem útvaru, ve kterém je vedena evidence mezd pro zaměstnance. Je-li zaměstnavatelem zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt nebo hlášený pobyt na území ČR, řídí se místní příslušnost OSSZ místem jejího hlášeného pobytu; pokud není hlášený pobyt, pak místem podnikání v ČR. Je-li zahraniční právnická osoba zaměstnavatelem, který nemá na území ČR sídlo útvaru, který vede evidenci mezd, byla určena jako místně příslušná PSSZ, Praha 8, Trojská 1997 ( 7 ZOP a 83 odst. 1 a odst. 5 ZNP).

Jaké jsou základní zásady vyplňování jednotlivých údajů tiskopisu oznámení o nástupu do zaměstnání?

Údaje na tiskopisu se uvádí v rozsahu počtu písmen (úhozů), který je uveden v závorce za názvem každého údaje, povinně s použitím běžné diakritiky a datových typů. Pokud je v závorce uvedeno jedno číslo, jde o pevnou délku, je-li uveden interval (např. 1-50), je délka proměnná v mezích uvedeného intervalu. S ohledem na rozsah povinně oznamovaných údajů je nutné vyplňovat některé údaje ze souvztažných číselníků, které mohou obsahovat jak číselné, tak alfabetické znaky. Pokud konkrétní označení není obsahem tohoto materiálu, jsou příslušné číselníky k dispozici na webových stránkách ČSSZ, případně na kterékoli OSSZ. Datové typy jsou uvedeny s popisem datové věty na webu ČSSZ.

Klasický tiskopis v papírové podobě musí být vyplněn čitelným písmem. Na tiskopisu není možné provádět přepisy (opravy) základních identifikačních údajů, tj. rodného čísla, data narození, rodného příjmení, variabilního symbolu a identifikačního čísla. Při chybném vyplnění některého z těchto údajů musí být použit nový tiskopis. Případný přepis (opravu) v ostatních údajích lze provést pouze v případě, že oprava údaje bude plně provedena v daném rámci počtu úhozů (písmen), tj. nesmí být provedena mimo pole, a musí být parafována. Dojde-li ke skončení jednoho a k navázání jiného pracovněprávního vztahu s tímtéž zaměstnancem (např. je skončena dohoda o pracovní činnosti a uzavřena nová smlouva o pracovním poměru s týmž zaměstnavatelem), nelze tuto skutečnost hlásit pouze jako změnu druhu činnosti. Vzhledem k tomu, že tímto aktem končí určitý pojistný vztah a vzniká nový, má zaměstnavatel povinnost podat za zaměstnance oznámení o skončení doby zaměstnání a oznámení o nástupu do nového zaměstnání.

Je-li bezprostředně navazován stejný druh pracovněprávního vztahu a platí-li pro něj stejné podmínky účasti na pojištění (např. je skončen pracovní poměr a od následujícího dne uzavřen nový pracovní poměr), přičemž se neaplikuje, je-li jedno ze zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu nebo dohodou o provedení práce, doba pojištění trvá bez přerušení ( 10 odst. 6 ZNP). Oznámení o skončení a Oznámení o nástupu se nepodává. Oznámení o nástupu a Oznámení o skončení se nepodává ani v případě, že se jedná o opakovaně bezprostředně navazující stejný druh pracovněprávního vztahu. V případě, že je státní zaměstnanec přeřazen na jiné služební místo na jiném služebním úřadě, nedochází z hlediska zákona o státní službě ke změně služebního poměru, tzn., že služební poměr stále trvá. Z pohledu ZNP se však jedná o změnu zaměstnavatele (plátce pojistného), což znamená, že dochází k zániku pojištění u původního zaměstnavatele a následně vzniku nového pojištění u zaměstnavatele nového. Vzhledem k tomu, že se jedná se o různé zaměstnavatele, nelze aplikovat 10 odst. 6 ZNP týkající se bezprostředně navazujících pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele. Dosavadní zaměstnavatel je tedy povinen podat za zaměstnance oznámení o skončení doby zaměstnání a následně nový zaměstnavatel je povinen podat oznámení o nástupu do nového zaměstnání. V případě, kdy dochází ke změně služebního místa v rámci stávajícího služebního úřadu, hlásí zaměstnavatel, resp. mzdová účtárna, příslušné OSSZ převod zaměstnance k nové mzdové účtárně, pokud k takové změně dochází.

V případě přeložení zaměstnance ve smyslu ust. 47 zák. o státní službě, nedochází k ukončení a novému vzniku pojistného vztahu, mění se pouze místo výkonu práce a žádná změna se nehlásí. Vykonává-li zaměstnanec u zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod dosáhl v kalendářním měsíci částku vyšší než 10 000 Kč, má zaměstnavatel povinnost podat Oznámení o nástupu u všech dohod o provedení práce. Oznámení o skončení se podá vždy po uplynutí doby, na kterou byla dohoda sjednána. Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu, má zaměstnavatel povinnost podat Oznámení o nástupu u všech těchto zaměstnání. Oznámení o skončení podá až po skončení doby zaměstnání.

Pokud byl pracovní poměr sjednán na delší dobu, avšak skončí ve lhůtě, ve které má zaměstnavatel povinnost podat oznámení o nástupu do zaměstnání, tj. do 8 kalendářních dnů ode dne vstupu do zaměstnání (vzniku účasti na pojištění), popř. v delší lhůtě, která byla pro splnění této povinnosti s příslušnou OSSZ dohodnuta, je přípustné podat oznámení o nástupu do zaměstnání i skončení doby zaměstnání současně na jednom tiskopisu Oznámení, který musí být označen jako Nástup do zaměstnání. Oznámení o nástupu do zaměstnání zaměstnance (cizince), který nemá dosud přiděleno rodné číslo (RČ) ani evidenční číslo pojištěnce (EČP), lze podat elektronicky, podmínkou je správné vyplnění data narození a dalších povinných údajů formuláře. K podání se doporučuje přiložit sken dokladu osvědčujícího totožnost pojištěnce, např. sken dokladu narození, případně sken dokladu totožnosti, tj. povolení k pobytu, cestovní doklad, obdobný doklad obsahující údaj o datu a místě narození. Hlášení opravy nebo změny rodného čísla se provede elektronickou formou. Lze tedy využít tiskopis Oznámení (hlášení opravy nebo hlášení změny), ke kterému je však nezbytné vždy doložit i průvodní vysvětlující dopis ve formě elektronické přílohy, aby OSSZ byla o této změně řádně informována. V samotném Oznámení musí být v poli Rodné číslo vyplněno nové rodné číslo. V průvodním dopisu pak musí být uvedeno, že se jedná o hlášení opravy (změny) rodného čísla tohoto pojištěnce, a původní (chybné) rodné číslo, jehož oprava (změna) je hlášena. Hlášení změny údajů a opravy údajů nelze provést současně jedním společným tiskopisem. Tyto dva druhy hlášení musí být provedeny vždy vyplněním samostatného tiskopisu.

Jaká jsou pole pro vyplnění v tiskopisu oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)?

Údaj o datu (např. narození, pobírání důchodu, platnosti změny údaje, vyplnění tiskopisu) se uvádí vždy ve tvaru D.(DD.)M.(MM.)RRRR, tj. den, měsíc a rok s tečkami mezi dnem, měsícem a rokem (např. 15. 7. 1965). Rok nelze uvést zkrácenou formou. Údaje pro potřeby úřadu práce je možné vyplnit (zapsat / opravit) při využití nových číselníků pouze v případech, kdy zaměstnání skončilo po 31. 3. 2022, resp. je-li vyplněno datum skončení zaměstnání >=1. 4. 2022. Ve smyslu právní úpravy se hlášení podává v zákonné lhůtě poté, co ohlašovaná skutečnost nastala, tj. nelze provádět hlášení do budoucna. Datum platnosti ohlašované skutečnosti musí být dřívější, než je aktuální datum, popř. rovno aktuálnímu datu. K vyplnění jednotlivých údajů se uvádí: Pro vyplňování údajů, které jsou v popisu datové věty pro pořizování Oznámení elektronicky uvedeny jako údaje relevantní, obecně platí, že se uvádí povinně, pokud existují a jsou z hlediska příslušné akce významově podstatné (např. při neexistenci předchozího příjmení tento údaj nebude vyplněn).

Záhlaví tiskopisu: Kód OSSZ (3) Místně příslušná OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno) - uvádí se povinně trojmístný číselný kód místně příslušné OSSZ (územního pracoviště PSSZ), u které je zaměstnavatel veden v registru zaměstnavatelů. Číselník kódů je uveden v příloze č. 9. Název místně příslušné OSSZ se vyplňuje slovně, tento údaj je údaj nepovinný.

Typ akce (1-2)

 1. - oznámení nástupu do zaměstnání podrobnosti o vyplňovaných údajích v příloze č. 1 1 - oznámení nástupu do zaměstnání a současně skončení doby zaměstnání jedním tiskopisem (v případech, kdy do 8 dnů, popř. v dohodnuté lhůtě, ode dne nástupu do zaměstnání dojde k jeho skončení)
 2. - oznámení skončení doby zaměstnání podrobnosti o vyplňovaných údajích v příloze č. 2 3 - oznámení změny nahlášených údajů podrobnosti o vyplňovaných údajích v příloze č. 3 5 - hlášení oprav nahlášených údajů podrobnosti o vyplňovaných údajích v příloze č. 4 6 - oznámení převodu zaměstnance podrobnosti o vyplňovaných údajích v příloze č. 5 9 - oznámení vzniku příslušnosti k českým právním předpisům podrobnosti o vyplňovaných údajích v příloze č. 6 10 - oznámení skončení příslušnosti k českým právním přepisům podrobnosti o vyplňovaných údajích v příloze č. 7 (pozn. číselné kódy 4, 7 a 8 nejsou pro tyto účely využívány)

Datum platnosti akce ke dni (8-10) Neuvádí se u akce 1 - Nástup a 2 Skončení. - Při oznámení změny údaje se uvádí datum, od kterého platí změna tohoto údaje (např. při změně příjmení sňatkem se uvede datum sňatku). Datum platnosti hlášené změny může být pouze dřívější nebo aktuální. - Při oznámení převodu zaměstnance se uvádí datum ve shora uvedeném tvaru, od kterého je zaměstnanec převáděn k novému zaměstnavateli, na jinou organizační složku (dochází ke změně VS). - Při oznámení vzniku příslušnosti zaměstnance k českým právním předpisům se uvádí datum, od kterého zaměstnanec, který dosud podléhal cizím právním předpisům, začal podléhat českým právním předpisům. - Při oznámení skončení příslušnosti k českým právním předpisům se uvádí datum, kterým zaměstnanec přestává podléhat českým právním předpisům.

Oprava ze dne (8-10) Při hlášení opravy údaje se uvádí datum ve shora uvedeném tvaru, ke kterému je hlášena oprava údajů, tj. datum, kdy byl nesprávný údaj původně nahlášen (např. chybný údaj byl uveden na oznámení o nástupu zaměstnance vyhotoveném dne 15. 7. 2009, při hlášení opravy tohoto chybného údaje se uvede oprava údajů ze dne 15. 7. 2009). Datum platnosti všech hlášených skutečností u jednotlivých akcí může být pouze dřívější nebo aktuální. Část 1 Datum nástupu a skončení zaměstnání

Datum nástupu do zaměstnání (8-10) údaj se uvádí povinně u všech typů akcí - uvádí se datum skutečného nástupu do práce den, měsíc, rok (dle shora uvedeného vzoru), nikoli datum uzavření pracovněprávního vztahu nebo datum, které je sjednáno jako vstup do zaměstnání v pracovní smlouvě. Za den nástupu do zaměstnání se u zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců podle zákona o státní službě považuje také den přede dnem nástupu do práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se plat nebo mzda nekrátí. V takovém případě je tedy zaměstnanec účasten pojištění ode dne, v němž by nastoupil do práce, kdyby na tento den nepřipadla překážka v práci, za kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit ztrátu mzdy. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytovat náhradu mzdy ve stanovených případech, mj. i za státní svátek, který připadl podle rozvrhu pracovní doby na pracovní den zaměstnance. Den pracovního volna (např. sobota, neděle), za který zaměstnanci dle rozvrhu pracovní doby nenáleží měsíční mzda, tak nemůže být považován za den nástupu do práce. U smluvních zaměstnanců se uvádí datum, od kterého zaměstnanec začal vykonávat práci pro smluvního zaměstnavatele na území ČR. U zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se uvádí datum skutečného nástupu do zaměstnání, nikoli datum vzniku účasti na pojištění. Datum platnosti nástupu do zaměstnání může být pouze dřívější nebo aktuální.

Datum skončení zaměstnání (8-10) - uvádí se den, měsíc a rok (dle shora uvedeného vzoru), kterým doba zaměstnání skončila (např. skončení pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, u člena družstva vykonávajícího práci pro družstvo mimo pracovněprávní vztah den, v němž naposledy vykonával práci pro družstvo za odměnu). U smluvních zaměstnanců se uvádí den, kterým skončil výkon práce pro smluvního zaměstnavatele v ČR. U zaměstnání malého rozsahu se uvádí den skončení doby zaměstnání, nikoli datum skončení účasti na pojištění. U zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se uvádí den uplynutí doby, na kterou byla dohoda sjednána. Datum platnosti skončení doby zaměstnání může být pouze dřívější nebo aktuální.

Příjmení (1-50) uvede se příjmení platné v den provádění zápisu.

Jméno (1-50) - uvede se v nezkrácené podobě obsažené v dokladech prokazujících totožnost pojištěnce. Pokud má pojištěnec více jmen, uvedou se všechna dle dokladů (do využití počtu úhozů), oddělí se mezerou.

Titul (1-30) - vyplňuje se běžně používanými zkratkami (např. Mgr., JUDr.). V případě více titulů se oddělují mezerou. Údaj je nepovinný.

Datum narození (8-10) uvádí se běžným způsobem s tečkami nebo mezerami mezi dnem, měsícem a rokem ve tvaru D(DD).M(MM).RRRR (např. 1. 7. 1965).

Rodné číslo (9-10) uvádí se devítimístným nebo desetimístným číselným znakem bez mezer (u občanů narozených po 31. 12. 1953 je rodné číslo desetimístné). U devítimístného rodného čísla je při elektronickém vyplňování třeba uvést skutečně 9 znaků (nesmí být proveden zápis mezery na desátém místě). Rodné číslo je nezastupitelným identifikačním údajem, který je třeba vyplňovat vždy i u cizích státních příslušníků. V případě, že cizí státní příslušník nemá při oznámení o nástupu dosud rodné číslo (RČ) ani evidenční číslo pojištěnce (EČP) přiděleno, tento údaj se na tiskopisu nevyplňuje. Podání lze zaslat elektronicky, podmínkou je správné vyplnění data narození a dalších povinných údajů formuláře. Po přidělení rodného čísla příslušnou institucí se rodné číslo pojištěnce nahlásí příslušné OSSZ, a to postupem uvedeným na straně č. 5 tohoto dokumentu. Rodné číslo je základním identifikátorem pojištěnce, proto je nutné dbát zvýšené pozornosti při vyplňování tohoto údaje, popř. jeho ověření. U cizích státních příslušníků nelze do pole Rodné číslo uvádět jiné druhy identifikátorů (např. identifikátor VZP apod.).

Občané Slovenské republiky, jimž bylo rodné číslo přiděleno po 31. 12. 1995, jsou taktéž považováni za cizince a toto slovenské rodné číslo tak nelze pro účely vyplňování tiskopisů použít.

Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce V adresních údajích se vyplňují všechna pole, resp. pole ulice a číslo orientační v poli číslo domu se pouze v případě jejich neexistence nevyplňují. Analogicky musí být vyplněna všechna pole týkající se adresy, pokud je hlášena změna či oprava některého z adresních údajů. Adresa trvalého pobytu není-li trvalý pobyt na území ČR, uvádí se adresa trvalého pobytu v zahraničí.

Nemá-li osoba trvalé bydliště (tzv. bezdomovec), do adresních údajů se uvede adresa sídla obecního úřadu, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava, Plzeň adresa úřadu městské části nebo městského obvodu (pokud by se výjimečně jednalo o území vojenských újezdů adresa újezdního úřadu) v rámci jehož území měl občan v minulosti trvalý pobyt, případně se zde narodil. V případě, že občan neměl pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit, a narodil se v cizině, uvede se adresa zvláštní matriky, tj. úřadu Městské části Brno-střed ( 10 odst. 3-5 a 10a zákona č. 133/2000 Sb.).

Ulice (1-50) uvádí se název ulice. Při neexistenci ulice se údaj nevyplňuje.

Číslo domu (1-12) jde-li o adresu v ČR, uvádí se číslo popisné (1-4 pouze číslice), oddělovač lomítko /, číslo orientační (1-4 číslice, alfabetika). Jde-li o adresu v zahraniční, lze uvést alfabetiku, znaky (1-12) Obec (1-50) - uvádí se v nezkrácené podobě, a to i s případným upřesněním části obce (Praha 5- Smíchov).

Pošta (2-5) uvádí se název obce, ve kterém je příslušná pošta, ve zkrácené formě - pouze 5 znaků bez mezery, např. Bor u Tachova BoruT, Ústí nad Labem Ústín; je možno uvést i číslo pošty, např. Most1. Uvádí-li se adresa trvalého pobytu v zahraničí (stát jiný než CZ), pole pošta není povinné vyplnit.

PSČ (1-11) uvádí se dle číselníku dodacích pošt a směrovacích čísel měst a obcí v ČR, ve tvaru XXX XX, případně bez mezery. Jedná-li se o adresu v zahraničí, uvádí se zahraniční směrovací kód. Pokud není možno zahraniční směrovací kód zjistit, uvede se 99999.

Stát (2) - uvádí se dvoumístným kódem, použije se číselník států. Pro Českou republiku se používá kód CZ. Kontaktní adresa uvádí se kontaktní adresa zaměstnance, pokud ji zaměstnanec uvedl, v rozsahu a rozložení jako v adresních údajích trvalého pobytu.

Pohlaví (1) uvádí se znakem dle číselníku. M muž (pro e-podání se uvede kód 1) Ž - žena (pro e-podání se uvede kód 2)

Rodné příjmení (1-50) uvádí se dle záznamů obsažených v dokladech prokazujících totožnost zaměstnance. Místo narození (1-50) uvádí se obec, u osob narozených v cizině se uvádí i stát. Pro označení státu se použije číselník států.

Státní občanství (2) - uvádí se dvoumístným kódem použije se číselník států (viz příloha č. 10). Pro Českou republiku se používá kód CZ. Pokud má pojištěnec více státních občanství, z nichž je jedno v České republice, uvádí se CZ. Pokud má pojištěnec více státních občanství a nemá občanství v České republice, uvede se občanství dle jeho uvážení.

Všechna další příjmení předcházející současnému (1-100) uvádí se všechna předchozí příjmení, bez posledního uvedeného příjmení a rodného příjmení. Jednotlivá příjmení se oddělují čárkou (např. Nováková, Doležalová, Nguyen Quoc, Mc Donaldová). Pokud zaměstnanec další předchozí příjmení nemá, pole se nevyplňuje.

Adresa pobytu v ČR, je-li trvalý pobyt mimo ČR Údaje je nutné vyplnit v případě, že se jedná o osobu, která má místo trvalého pobytu (bydliště) mimo ČR údaje se uvádějí ve stejném rozložení jako v části 3. Jedná se o údaje: ulice, číslo domu, obec, PSČ. U přeshraničních pracovníků (popř. jiných osob s trvalým pobytem mimo ČR), kteří přechodný pobyt v ČR nemají, se tyto adresní údaje nevyplňují.

Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání Název zaměstnavatele (1-144) - uvádí se celý název, pod kterým je zaměstnavatel zapsán v obchodním, živnostenském nebo jiném rejstříku, a obec sídla. Pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba, uvádí se jméno a příjmení fyzické osoby a obec sídla, tj. obec, ve které má trvalý pobyt (bydliště), a to i v případě zaměstnavatele registrovaného v zahraničí. ID pojistného vztahu - identifikátor pojistného vztahu aktuálně se nevyplňuje.

(1-35) - uvádí se individuální (identifikační) číslo přidělené zaměstnavateli pro potřeby ČSÚ. IČ se uvede včetně úvodních nul. U zahraničních subjektů se uvádí individuální číslo vydané v cizině a do stejného pole i kód státu, který IČ vydal. U subjektu, který nemá IČ přiděleno, se údaj nevyplňuje.

Variabilní symbol (10) uvádí se variabilní symbol přidělený zaměstnavateli (mzdové účtárně) jako plátci pojistného OSSZ.

Nový variabilní symbol (10) vyplňuje se pouze u akce 6 převod. Uvádí se VS zaměstnavatele (organizační složky, mzdové účtárny), u něhož je zaměstnanec zaměstnán po převodu.

Druh činnosti (1) - použije se číselník. Povinný údaj pro všechny druhy akcí.

 • 1 první pracovní poměr
 • 2 - druhý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 3 - třetí pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 4 - čtvrtý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 5 - pátý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 6 - šestý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 7 sedmý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 8 osmý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • 9 devátý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele
 • A - dohoda o pracovní činnosti
 • B druhá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • C třetí dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • D čtvrtá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • E pátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • F šestá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • G sedmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • H - osmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • I - devátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • J desátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele
 • K - dobrovolný pracovník pečovatelské služby
 • L domácký zaměstnanec
 • M pěstouni/osoby pečující a osoby v evidenci ve zvláštních případech
 • N smluvní zaměstnanec
 • O - člen družstva
 • P - prokuristé
 • Q členové kolektivních orgánů právnických osob
 • R likvidátoři
 • S společník, jednatel, komanditista, ředitel obecně prospěšné společnosti, osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení
 • T - první dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele
 • U druhá dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele
 • V třetí dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele
 • W čtvrtá dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele
 • X pátá dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele
 • Y šestá dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele
 • Z sedmá dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele

Kód pro pracovní poměr se použije i pro pracovní vztahy: soudců členů zastupitelstev územních samosprávních celků poslanců Poslanecké sněmovny PČR, senátorů Senátu PČR členů vlády, prezidenta, viceprezidenta a členů NKÚ, členy RRTV, finančního arbitra a jeho zástupce, veřejného ochránce práv a jeho zástupce, členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členů Rady Českého telekomunikačního úřadu, členů Rady Energetického regulačního úřadu, členů Národní rozpočtové rady pracovníků v pracovním vztahu podle cizích právních předpisů fyzických osob neuvedených v 5, písm. a) bodech 1 až 21 ZNP, s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni státních zaměstnanců (služební poměr dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě) státních zástupců vykonávajících v České republice funkci evropských pověřených žalobců, kteří jsou zařazeni do okruhu pojištěných osob ode dne 1. 12. 2019 podle ustanovení 167g ZNP Pro hlášení změny (opravy) a oznámení o skončení zaměstnání je nutné uvádět vždy stejný druh činnosti, který byl původně uveden na oznámení o nástupu do zaměstnání (dle platného číselníku v době podání oznámení o nástupu do zaměstnání). Upozornění: V případě hlášení změny (opravy) či oznámení o skončení zaměstnání, kdy za zaměstnance byla podána přihláška k nemocenskému pojištění před 1. 1. 2009, tzn., že datum nástupu do zaměstnání bylo před 1. 1. 2009, je nutné použít číselník platný v roce 2009.

Místo výkonu činnosti (2) uvádí se dvoumístným kódem - použije se číselník států. Uvádí se stát, ve kterém je činnost vykonávána (údaj může být rozdílný od údaje o sídle zaměstnavatele). Pokud zaměstnanec vykonává práci v ČR a dočasně je vyslán k výkonu práce pro svého zaměstnavatele mimo území ČR (vyslaní pracovníci), považuje se za místo výkonu činnosti ČR, pokud se na něj nadále vztahují české právní předpisy (tj. byl mu vystaven formulář E 101, je-li vyslán do státu EU).

Zaměstnání malého rozsahu ano ne (1) platná volba se zaškrtne křížkem. Část 6 - Informace o důchodu

Druh důchodu (1) použije se číselník důchodů pro ONZ. Uvádí se druh pobíraného důchodu, a to v případech starobního, invalidního pro invaliditu třetího stupně, invalidního pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a důchodů ze zahraničí, které mají charakter starobního, invalidního pro invaliditu třetího stupně a invalidního pro invaliditu prvního nebo druhého stupně. Údaj se nevyplňuje v případě, kdy je zaměstnanec poživatelem jiného důchodu, než je uveden v číselníku, nebo není poživatelem žádného z uvedených důchodů. Údaj není nutné vyplnit v případě, kdy je plátcem důchodu ČSSZ.

 • 1 starobní
 • 2 invalidní
 • 3. stupně
 • 8 invalidní 1. nebo 2. stupně
 • A cizí charakteru starobního
 • B cizí charakteru invalidního 3. stupně
 • C cizí charakteru invalidního 1. nebo 2. stupně
 • Nevyplněné pole nepobírá žádný z uvedených důchodů (popř. je plátcem důchodu ČSSZ).

Důchod pobírán od (8-10) uvádí se datum, od kterého je důchod přiznán, resp. od kdy je pobírán (nikoli datum vzniku nároku na důchod). Pokud došlo k přerušení výplaty důchodu, uvádí se datum posledního uvolnění výplaty, tj. datum, od kdy je důchod naposledy vyplácen. Údaj není nutné vyplnit v případě, kdy je plátcem důchodu ČSSZ. Část 7 - Identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění Údaje se vyplňují v případě, že zaměstnanec byl účasten sociálního (popř. zdravotního nebo úrazového) pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti. Pokud zaměstnanec nebyl v předchozí době účasten pojištění v cizině, údaje se nevyplňují. Údaje se uvádějí také v případě, kdy zaměstnanec přestal podléhat českým právním předpisům o sociálním (zdravotním, úrazovém) pojištění a začal podléhat cizím právním předpisům (hlášení o skončení příslušnosti k českým právním předpisům), tj. uvádějí se údaje o současném cizozemském nositeli pojištění. V nezbytných případech, kdy zaměstnanec nezná název a adresu této cizozemské pojišťovny, uvede se alespoň stát, ve kterém byl účasten pojištění, popř. lze uvést název a adresu bývalého zaměstnavatele. Pokud je uveden kterýkoli z údajů v této sekci, musí být uveden i kód státu.

Název cizozemského nositele pojištění (1-100) uvádí se v nezkrácené podobě název příslušné cizozemské pojišťovny, u které byl zaměstnanec účasten pojištění v cizině. U zaměstnanců, kteří byli pojištěni na Slovensku před 1. 1. 1993, postačí uvést Slovensko - znak SK; jde-li o pojištění na Slovensku po 31. 12. 1992, je nositelem pojištění Sociálna poisťovňa, 29. Augusta 8, 813 63 Bratislava. V případě hlášení změny příslušnosti k cizím právním předpisům, resp. vzniku nebo skončení příslušnosti k českým právním předpisům, musí být tento údaj povinně vyplněn. Bližší informace o cizozemských nositelích pojištění na https://www.cssz.cz/web/cz/mezinarodni-smlouvy-kontakty.

Specifikace cizozemského nositele pojištění (1) použije se číselník.

 • Kód S se použije v případě oznámení skončení příslušnosti k českým právním předpisům (viz příloha č. 7).
 • Kód P se použije v případě oznámení vzniku příslušnosti k českým právním předpisům (viz příloha č. 6).
 • Kód N se s účinností od 1.1.2014 nepoužívá.
 • P - poslední cizozemský nositel pojištění
 • S - současný cizozemský nositel pojištění
 • N není

Ulice (1-50) - uvádí se nezkráceně dle adresy sídla cizozemského nositele pojištění, při neexistenci ulice se tento údaj nevyplňuje.

Číslo domu (1-12) jde-li o adresu v ČR, uvádí se číslo popisné (1-4 pouze číslice), oddělovač lomítko /, číslo orientační (1-4 číslice, alfabetika). Jde-li o adresu v zahraniční, lze uvést alfabetiku, znaky (1-12) Obec (1-50) uvádí se v nezkrácené podobě dle sídla cizozemského nositele pojištění.

Post Code (1-11) uvádí se zahraniční poštovní směrovací kód. Pokud není možné směrovací kód zjistit, údaj se nevyplňuje.

Stát (2) - uvádí se dvoumístný kód státu - použije se číselník států. Při existenci předchozího nebo současného cizozemského nositele pojištění musí být údaj vždy povinně vyplněn. Cizozemské číslo pojištění (1-25) uvádí se číslo pojištěnce přidělené cizozemským nositelem pojištění. Pokud není možné číslo pojištěnce zjistit, údaj se nevyplňuje. V případě hlášení změny příslušnosti k cizím právním předpisům, resp. skončení příslušnosti k českým právním předpisům, musí být tento údaj vyplněn. Část 8 Údaje o zdravotním pojištění a jiném nemocenském pojištění

Kód zdravotní pojišťovny (3) uvádí se trojmístný kód zdravotní pojišťovny v ČR, u které je zaměstnanec v době podání oznámení registrován. Číselník kódů je uveden na webových stránkách ČSSZ (https://www.cssz.cz/web/cz/ciselniky). Tento údaj se uvádí pouze v případě, že bylo uvedeno datum nástupu do zaměstnání < 1. 4. 2022. Pokud bylo uvedeno datum nástupu do zaměstnání >= 1. 4. 2022, údaj se nevyplňuje.

Název předchozího orgánu, který prováděl nemocenské pojištění, pokud jím nebyla ČSSZ (1-100) - uvádí se plný název orgánu, jiného než ČSSZ, u kterého byl zaměstnanec v ČR registrován a který prováděl jeho nemocenské pojištění (např. MO, MV), před jeho registrací u ČSSZ. Údaj se vyplňuje v případě, že v předchozí době prováděl nemocenské pojištění zaměstnance jiný orgán, než ČSSZ a pokud bylo uvedeno datum nástupu do zaměstnání < 1. 4. 2022. Pokud pojištění jiný orgán než ČSSZ neprováděl nebo pokud bylo uvedeno datum nástupu do zaměstnání >=1. 4. 2022, údaj se nevyplňuje.

Název současného orgánu, který provádí nemocenské pojištění, pokud jím není ČSSZ (1-100) uvádí se název orgánu, jiného než ČSSZ, který v době podání oznámení současně provádí v ČR nemocenské pojištění zaměstnance (např. MO, MV). Pokud jiný orgán současně nemocenské pojištění zaměstnance v ČR neprovádí, údaj se nevyplňuje.

Informace pro podporu v nezaměstnanosti Údaje pro potřeby úřadu práce se vyplňují při využití nových číselníků pouze v rámci akce typu 2, popř. v rámci akce typu 1 - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), a to pouze při skončení zaměstnání po 31. 3. 2022, tj. je-li vyplněno datum skončení zaměstnání >=1. 4. 2022. V rámci akce 5 - Oprava je možné tyto údaje opravit, a to pouze za předpokladu, že zaměstnání skončilo po 31. 3. 2022, resp. že na ONZ bylo uvedeno datum skončení zaměstnání >=1. 4. 2022 a příslušné údaje pro potřeby úřadu práce přitom byly vyplněny chybným způsobem.

Důvod neposkytnutí podkladů (1) - použije se číselník důvodů neposkytnutí podkladů pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti). Vyplňuje se v případě, že pojištěnec, u něhož skončilo zaměstnání, nemůže být evidován jako uchazeč o zaměstnání nebo u vybraných zaměstnání.

 • 1 - úmrtí pojištěnce - zaměstnání skončilo z důvodu úmrtí pojištěnce
 • 2 - starobní důchod - pojištěnec, jemuž skončilo zaměstnání, je poživatelem starobního důchodu
 • 3 - vybraná zaměstnání - soudci, členové zastupitelstev územních samosprávních celků, poslanci Poslanecké sněmovny PČR, senátoři Senátu PČR, členové vlády, prezident, viceprezident a členové NKÚ, členové RRTV, finanční arbitr a jeho zástupce, veřejný ochránce práv a jeho zástupce, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Národní rozpočtové rady, pracovníci v pracovním vztahu podle cizích právních předpisů, fyzické osoby neuvedené v 5, písm. a) bodech 1 až 21 zákona č. 187/2006 Sb., s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, státní zástupci vykonávající v ČR funkci evropských pověřených žalobců ( 167g zákona č. 187/2006 Sb.) V případě vybrání důvodu neposkytnutí podkladů pro ÚP typu 1 a 2 se nevyplňují žádné údaje z části 9. V případě vybrání typu 3 nebo v případě uvedení druhu výdělečné činnosti M, N, O, P, Q, R, S se nevyplňují údaje Druh zaměstnání, Důvod ukončení pracovněprávního vztahu a Důvod ukončení služebního poměru z části 9.

Druh zaměstnání (1) použije se číselník druhů zaměstnání pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti). V případě vybrání důvodu neposkytnutí podkladů pro ÚP typu 1, 2 a 3 nebo v případě uvedení druhu výdělečné činnosti M, N, O, P, Q, R, S, se údaj Druh zaměstnání neuvádí.

1 - pracovněprávní vztah

2 - služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb. Průměrný čistý měsíční výdělek uvede se konkrétní částka, kdy se průměrný čistý měsíční výdělek zjistí z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen SP ), pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen VZP ) a zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen daň ). Daňový bonus se při výpočtu nepřičítá. Pro výpočet se použijí podmínky a sazby platné pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný čistý měsíční čistý výdělek zjišťuje.

Odchodné / odbytné / odstupné náleží ano ne (1) - platná volba se zaškrtne křížkem. V případě vybrání důvodu neposkytnutí podkladů pro ÚP typu 1, 2 se údaj Odchodné / odbytné / odstupné náleží neuvádí. Pokud je vyplněn důvod ukončení pracovně právního vztahu kód 4 - Organizační důvod ( 52 písm. /a-c ZP) nebo kód 5 - Zdravotní důvody ( 52 písm./d, 52 písm. /e, 56 odst. /1 písm. a ZP), je údaj Odchodné / odbytné / odstupné náleží povinný k vyplnění. Je-li uvedena hodnota ANO, je povinné vyplnění jednoho z údajů "násobek příjmu" (odchodné / odbytné / odstupné podle 67 odst. 1 ZP / odstupné podle 67 odst. 2 ZP).

Vyplaceno v plné výši ano ne (1) platná volba se zaškrtne křížkem. Pokud odchodné / odbytné / odstupné nenáleží nebo je-li vyplněn důvod neposkytnutí podkladů pro ÚP typ 1, 2, tento údaj se neuvádí.

Důvod ukončení pracovněprávního vztahu (1) pokud je vybrán druh zaměstnání pro ÚP typu 1 (pracovněprávní vztah), použije se číselník důvodů ukončení pracovněprávního vztahu pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti). V případě vybrání důvodu neposkytnutí podkladů pro ÚP typu 1, 2 a 3 nebo v případě uvedení druhu výdělečné činnosti M, N, O, P, Q, R, S, se údaj Důvod ukončení pracovněprávního vztahu neuvádí.

 • 1 - Ukončení PP cizince či osoby bez státní příslušnosti ( 48 odst./3 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ))
 • 2 - Dohodou se zaměstnavatelem ( 49 ZP)
 • 3 - Výpověď ze strany zaměstnance ( 50 odst. /3 ZP)
 • 4 - Organizační důvod ( 52 písm. /a-c ZP)
 • 5 - Zdravotní důvody ( 52 písm./d, 52 písm. /e, 56 odst. /1 písm. a ZP)
 • 6 - Zaměstnanec nesplňuje předpoklady nebo požadavky pro výkon sjednané práce ( 52 písm. /f ZP)
 • 7 - Porušení povinností zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem ( 52 písm. /g první část věty nebo 55 odst. /1 písm. b ZP)
 • 8 - Soustavné méně závažné porušení povinností zaměstnancem ( 52 písm. /g druhá část věty ZP)
 • 9 - Porušení režimu dočasně práce neschopného zvlášť hrubým způsobem ( 52 písm. /h ZP)
 • 10 - Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin ( 55 odst. /1 písm. a ZP)
 • 11 - Porušení podstatné povinností zaměstnavatelem ( 56 odst. /1 písm. b ZP)
 • 12 - Doba určitá ( 65 ZP)
 • 13 - Ve zkušební době zaměstnavatelem ( 66 ZP)
 • 14 - Ve zkušební době zaměstnancem ( 66 ZP)
 • 15 - Ostatní Odstupné ( 67 odst. 1 ZP) násobek příjmu uvede se násobek konkrétní částky (pouze celé číslo). Odstupné ( 67 odst. 2 ZP) násobek příjmu uvede se násobek konkrétní částky (pouze celé číslo). Důvod ukončení služebního poměru (1) - pokud je vybrán druh zaměstnání pro ÚP typu 2 (služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb.), použije se číselník důvodů ukončení služebního poměru pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti). V případě vybrání důvodu neposkytnutí podkladů pro ÚP typu 1, 2 a 3, se údaj Důvod ukončení služebního poměru neuvádí. 1-71 zák. č. 234/2014 Sb. doba určitá 2-72 odst. /1, písm. a-d) zák. č. 234/2014 Sb. 3-73 zák. č. 234/2014 Sb. - na žádost zaměstnance 4-74 odst. /1 písm. a-h) + 74 odst. /2 zák. č. 234/2014 Sb. 5 - Ostatní Odchodné násobek příjmu uvede se násobek konkrétní částky (pouze celé číslo). Odbytné násobek příjmu uvede se násobek konkrétní částky (pouze celé číslo). Doba důchodového pojištění od do uvede se konkrétní období nebo jednotlivé intervaly (od do), a to za poslední dva roky, tzn. za posledních 24 měsíců, před skončením zaměstnání, přičemž interval je možné opakovat max. 12 krát. (pokud by v případech ZMR, DPP či DPČ byla osoba pojištěna každý druhý měsíc, je stanovený limit 12 záznamů dostačující).

Datum vyplnění formuláře (8-10) - uvádí se den, měsíc a rok, kdy byl formulář vyplněn, dle shora uvedeného vzoru.

Razítko a podpis zaměstnavatele - podepisuje pověřený pracovník zaměstnavatele. V případě, že zaměstnavatel nevlastní razítko, ověří údaje čitelným podpisem jeho statutární zástupce.

Datum přijetí formuláře zaměstnavatel nevyplňuje.

Příloha - název - vyplňuje se pouze v případě, kdy zaměstnavatel vkládá elektronickou přílohu k Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Zaměstnavatel může vložit až 9 souborů běžného typu -.txt, .doc, .docx, .pdf, .jpg, .xls, .xlsx, .rtf. Velikost jednoho souboru je omezena na 2 MB. Celková velikost všech souborů je omezena na 4 MB. Příloha popis uvede se krátký komentář k příloze, resp. přílohám.

 

Máte dotazy? Neváhejte kontaktovat naše kolegy z oddělení zpracování mezd a vedení účetnictví.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám