CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Daňové a účetní odpisy – jaký je rozdíl?

Téměř každý podnikatel potřebuje ke své ekonomické činnosti nějaký majetek, jak je to ale s přenesením jeho ceny do nákladů? Odpisy dlouhodobého majetku se dělí na dvě základní skupiny, a to na odpisy účetní a odpisy daňové. Jak odpisům daňovým, tak i účetním se bude následující článek věnovat.
09.10.2023
Daňové a účetní odpisy – jaký je rozdíl?

 

Daňové odpisy

Odpisy jsou v zákoně o dani z příjmů zakotveny od § 26 až po §33a. Zákon o dani z příjmů definuje jako hmotný odepisovaný majetek následující:

 • samostatné hmotné movité věci, soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok,
 • budovy, domy a jednotky,
 • stavby s výjimkou
  • provozních důlních děl,
  • o drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m,
  • oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou.
 • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,
 • dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč,
 • jiný majetek, a to:
  • technické zhodnocení,
  • technická rekultivace,
  • výdaje hrazené uživatelem, které podle zvláštních předpisů nebo podle daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního leasingu, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 80 000 Kč,
  • právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví.

Dále zákon uvádí výčet majetku, jež je z odpisování vyloučen, dle § 27 se jedná například o:

 • inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu, pokud nebyly při zjištění zaúčtovány ve prospěch výnosů,
 • umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné fondy,
 • hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění dluhu převodem práva, a to po dobu zajištění tohoto dluhu a za předpokladu, že jej po tuto dobu bude odpisovat původní odpisovatel, uzavře-li s věřitelem smlouvu o výpůjčce,
 • hmotný majetek nabytý darováním, plněním ze svěřenského fondu nebo z rodinné fundace, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně.

Odpisováním je dle ZDP zahrnování odpisů hmotného majetku evidovaného u poplatníka, který slouží k zajištění zdanitelného příjmu do nákladů k zajištění tohoto příjmu. Odpisování je možné zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Podobné podmínky platí i pro technické zhodnocení.

V prvním roce odpisování určitého majetku je povinen poplatník zařadit tento majetek do jedné z šesti odpisových skupin dle přílohy číslo 1 k ZDP. Poplatník (odpisovatel) stanoví (až na výjimky uvedené v § 30, odst. 10) pro veškerý nově pořízený hmotný majetek způsob odpisování, a to buď rovnoměrný nebo zrychlený. Po zvolení způsobu odpisování je poplatník povinen tímto způsobem majetek odpisovat po celou dobu odpisování a není možné jeho výběr měnit. Majetek se odpisuje pouze do výše vstupní nebo zvýšené vstupní ceny.

ZDP definuje jako prvního odpisovatele hmotného majetku poplatníka, jenž si jako první pořídil nový hmotný majetek, který dosud nebyl užíván k danému účelu a u předchozího majitele (odpisovatele) byl zbožím. Prvním odpisovatelem hmotného majetku je i ten poplatník, který daný majetek sám vyrobil.

Rovnoměrné odpisy

U rovnoměrného odpisování hmotného majetku je přenášena jeho vstupní cena rovnoměrně po celou dobu odpisování do základu daně. Roční odpisové sazby jsou stanoveny v tabulce pod § 31, a to jak základní tabulka, která bude zobrazená o něco níž, tak i další tabulky přihlížející k různě navýšeným odpisům v prvním roce.

Odpisová skupina

První rok odpisování

Další roky odpisování

Zvýšená vstupní cena

1

20

40

33,3

2

11

22,25

20

3

5,5

10,5

10

4

2,15

5,15

5,0

5

1,4

3,4

3,4

6

1,02

2,02

2

Rovnoměrné odpisy se vypočítají následovně:

Vstupní cena * sazba / 100 = roční odpis

Zrychlené odpisy

Odpisování zrychleným způsobem zohledňuje největší užívání hmotného majetku v prvních letech po jeho zařazení do užívání. Nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování a následně se v dalších letech hodnota ročního odpisu snižuje. Pro zrychlené odpisování jsou přiřazeny jednotlivým odpisovým skupinám majetku následující koeficienty.

Odpisová

skupina

První rok odpisování

Další roky odpisování

Zvýšená vstupní cena

1

3

4

3

2

5

6

5

3

10

11

10

4

20

21

20

5

30

31

30

6

50

51

50

Zrychlené odpisy se vypočítají takto:

Vstupní cena / koeficient pro první rok = roční odpis pro první rok

(2 * zůstatková cena) / (koeficient pro daný rok – rok odepisování) = roční odpis pro další rok odepisování

Účetní odpisy

Účetní odpisy na rozdíl od těch daňových by měly věrně a poctivě zobrazovat opotřebení neboli snižování hodnoty odpisovaného majetku. Účetní odpisování je dvojího typu, a to časové a výkonové.  Časový odpis vychází z doby použitelnosti majetku a výkonový odpis vychází z předem předpokládaných výkonů, např. kolik kilometrů za svoji dobu životnosti auta najezdí nebo kolik kusů vyrobí stroj.

Pro počítání odpisů se nejdříve stanoví odpisový plán, tzn. určí se počet měsíců během nichž se bude majetek odepisovat. V praxi se při nastavení odpisového plánu zohledňuje délka odpisů daňových a stanoví se podobně dlouhé lhůty.

Časový odpis

Časový odpis se vypočítá takto:

(pořizovací cena / počet měsíců odpisového plánu) * počet měsíců v roce, kdy majetek vlastníme = odpis na určitý počet měsíců

Výkonový odpis

(pořizovací cena / životnost majetku (v km, ks..)) * počet výkonových jednotek (ks, km..) za rok = roční výkonový odpis

Jak majetek odpisovat a jakým způsobem o tomto účtovat definují české účetní standardy, konkrétně ČÚS č. 013. Odpisy po určitou dobu snižují hodnotu dlouhodobého majetku, a proto je během účetního období o odpisech účtováno na příslušných nákladových účtech skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období. Při odpisech vznikají oprávky neboli nakumulované odpisy za všechna období, které účetní jednotky evidují na příslušných účtech účtové skupiny 08 – Oprávky k dlouhodobému majetku.

 

Zajímá Vás více ohledně odpisů majetku? Spojte se s našimi odborníky v oblasti účetnictví a daní. Kontaktujte nás

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám