CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Daňový a celní sklad, celní režimy

Daňový a celní sklad. Jaký je mezi nimi rozdíl? Není to jedno a to samé? Daňový sklad je zmiňován v zákoně o spotřebních daních, o celním skladu zase hovoří celní kodex. O co přesně tedy jde a jaké jsou celní režimy? Dozvíte se níže v článku.
02.11.2023
Daňový a celní sklad, celní režimy

 

Daňový a celní sklad, celní režimy

Daňový sklad

 Daňový sklad je definován zákonem o spotřebních daních jako:

  • podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, nebo
  • sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu vybrané výrobky skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá.

V daňovém skladu mohou být vybrané výrobky umístěny pouze v režimu podmíněného osvobození od daně. Osvobození je podmíněné z toho důvodu, že když dané výrobky opustí daňový sklad a nejsou přemístěny do dalšího daňového skladu, vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň.

Daňový sklad může být tedy buď distribuční nebo výrobní – výrobce vybraných výrobků musí provozovat daňový sklad vždy, ovšem pěstební pálenice a čerpací stanice daňovým skladem, dle zákona o spotřebních daních, být nemohou. Daňový sklad lze provozovat pouze na základě pravomocného povolení k provozování daňového skladu správcem daně.

Celní sklad

Co je celní sklad a jeho funkci vymezuje čl. 237 a násl. Celního kodexu. Režim uskladnění v celním skladu umožňuje skladovat zboží, které není zbožím Unie, v prostorách nebo na jiných místech schválených pro tento režim celními orgány a pod celním dohledem („celní sklady“). Zboží, které je v celním skladu uskladněno nepodléhá:

  • dovoznímu clu,
  • jiným poplatkům stanoveným dalšími příslušnými platnými předpisy,
  • obchodně-politickým opatřením, pokud tato opatření nezakazují vstup zboží na celní území Unie nebo jeho výstup z tohoto území.

Celní sklady pro celní skladování zboží může použít jakákoli osoba („veřejný celní sklad“) nebo mohou být provozovány držitelem povolení k provozování celního skladu („soukromý celní sklad“).

Pokud je to hospodářsky odůvodněné a není tím negativně ovlivněn celní dohled, mohou celní orgány povolit, aby v celním skladu došlo ke zpracování zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo v režimu konečného užití. 2 Zboží uvedené v odstavci 1 se nepovažuje za zboží v režimu uskladnění v celním skladu.

Clo a poplatky se platí, jakmile zboží opustí celní sklad.

Celní režimy

Propuštění do volného oběhu

Je používán u tradičních dovozních obchodních operací jde o nejčetnější režim v tuzemsku. Zboží v tomto režimu má status zboží Společenství a je možné s ním volně nakládat kdekoliv na celním území EU. Zboží může být např. prodáno nebo přepracováno. Zboží podléhá clu a poplatkům.

Zvláštní režimy – tranzit

Vnitřní

Jde o přepravu zboží mezi dvěma místy na celním území EU přes zemi nebo území mimo toto celní území beze změny jeho celního statusu.

Vnější

Režim vnějšího tranzitu umožňuje přepravu zboží z místa:

  • mimo celní území Unie na místo v celním území Unie,
  • na celním území Unie na místo mimo celní území Unie,
  • mimo celní území Unie na místo mimo cení území Unie.

Zvláštní režimy – uskladnění v celním skladu

Podrobněji bylo popsáno výše.

Zvláštní režimy – svobodná pásma

Členské státy mohou některé části celního území Unie prohlásit za svobodná pásma, přičemž pro každé svobodné pásmo členský stát určí zeměpisné vymezení včetně místa vstupu a výstupu. Svobodná pásma musí být ohrazena. Členské státy sdělí Komisi informace o svých svobodných pásmech, která jsou v provozu.

Zboží Unie může do svobodného pásma vstoupit, být v něm uskladněno, přepravováno, lze ho v něm užít, zušlechtit nebo spotřebovat. V takových případech se zboží nepovažuje za zboží v režimu svobodného pásma.

Zboží, které není zbožím Unie, umístěné ve svobodném pásmu lze propustit do volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku, dočasného použití nebo konečného užití za podmínek stanovených celním kodexem pro tyto režimy. V takových případech se zboží nepovažuje za zboží v režimu svobodného pásma.

Zvláštní režimy – dočasné použití

Pokud nedojde ke změně vlastníka dováženého zboží, může být navrženo propuštění zboží do režimu dočasného použití. Toto zboží musí být do 24 měsíců vyvezeno v nezměněném stavu zpět do zahraničí. Clo je vybráno až po skončení tohoto režimu, a to ve výši 3 % z úhrnné výše dovozního cla, za každý započatý měsíc.

Zvláštní režimy – konečné užití

Režim konečného užití umožňuje, aby bylo zboží z důvodu svého zvláštního účelu propuštěno do volného oběhu s osvobozením od cla nebo se sníženou sazbou cla.

Zvláštní režimy – aktivní zušlechťovací styk

Tento režim umožňuje zpracovatelské operace na dovezeném zboží včetně jeho instalace, montáže, kompletace nebo opravy a jeho následné zpětné vyvezení z EU.

Zvláštní režimy – pasivní zušlechťovací styk

Pasivní zušlechťovací styk umožňuje, aby zboží Společenství bylo vyvezeno do zahraničí za účelem zpracování a dovezeno zpět do EU s úplným nebo částečným osvobozením do dovozního cla. V podstatě jde o opak aktivního zušlechťovacího styku.

Vývoz 

Zboží je propuštěno k vývozu za podmínky, že zboží vystoupí do třetí země ve stejném stavu, v jakém bylo při přijetí celního prohlášení k vývozu. Vývoz je osvobozen od DPH, vybírá se vývozní clo (pokud mu zboží podléhá) a poplatky. Jestliže zboží podléhá spotřební dani, která byla vybrána, dojde k jejímu vrácení.

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktujte nás.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám