CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Identifikovaná osoba a její povinnosti

Identifikovaná osoba (rovněž označována jako osoba identifikovaná k dani, IO či OID) je zjednodušeně vzato plátce DPH pro přeshraniční plnění. Identifikovaná osoba získá své daňové identifikační číslo (DIČ), ale na rozdíl od plátců DPH nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, pouze vykazuje a odvádí daň.
25.09.2023
Identifikovaná osoba a její povinnosti

Osobou identifikovanou se může stát:

 • osoba povinná k dani,
 • osoba nepovinná k dani, která je právnickou osobou.

Případy, kdy se osoba stává identifikovanou:

 • přijímá služby od zahraniční firmy, a to ze států EU nebo z třetích zemí,
 • poskytuje služby podnikatelům do jiných členských zemí EU,
 • nakoupí zboží z jiných členských zemí EU v hodnotě nad 326 000 Kč během 2 po sobě jdoucích let.

Konkrétní příklady, kdy se stanete osobou identifikovanou:

 • poskytujete pronájem přes airbnb nebo booking ,
 • inzerujete s Google AdWords,
 • zpřístupníte svůj web reklamě Google AdSense,
 • využíváte zahraniční licenční služby – fonty, pluginy, Adobe (placené),
 • a další.

Při nákupu těchto a dalších podobných služeb jednoduše uvedete DIČ a následně obdržíte od dodavatele fakturu s cenami bez DPH. 

Registrace identifikované osoby

Jakmile nastanou skutečnosti rozhodné pro povinnost registrace, je nutné tak učinit do 15 dnů ode dne přijetí či poskytnutí služby nebo při překročení hodnoty pořízeného zboží (326 tis. Kč).

K registraci je možné využít portál Moje daně a v něm formulář „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty”, s výběrem Typ registrace: identifikovaná osoba.

Daňové přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení

Daňové přiznání podává identifikovaná osoba pouze pokud jí ve zdaňovacím období vznikla povinnost přiznat daň. Tato podmínka platí do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. V této lhůtě je daň splatná.

Kontrolní hlášení identifikovaná osoba nepodává, to je povinnost jen plátců DPH.

Souhrnné hlášení musí osoba identifikovaná podat nejpozději do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž poskytla službu s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH). Souhrnné hlášení podává pouze elektronicky.

Výjimkou je:

 • poskytnutí služby v jiném členském státě, které je v daném státě osvobozené od daně,
 • poskytnutí služby osobě registrované k dani v jiném členském státě, jestliže má příjemce povinnost ze služby přiznat daň.

Jestliže osoba identifikovaná poskytne ve zdaňovacím období službu s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH, vzniká jí tímto povinnost podat souhrnné hlášení, podávat daňové přiznání však nemusí.

Fakturace osoby identifikované

Nejjednodušší fakturaci představuje ta tuzemská. Identifikovaná osoba je pro české dodavatele a odběratele neplátcem DPH, tudíž faktury jsou klasické faktury neplátce DPH.

Faktura vystavená zákazníkovi mimo ČR je běžnou fakturou neplátce DPH. Je lepší DPH na tuto fakturu neuvádět, aby se správce daně (finanční úřad) nedomníval, že vznikla daňová povinnost. Do poznámky je vhodné uvést: „Přenesená daňová povinnost, daň odvede zákazník. / Reverse charge applicable.“

Faktura přijatá od dodavatelů mimo ČR musí obsahovat částku DPH a DIČ odběratele. Obsahovat by měla také poznámku „Přenesená daňová povinnost, daň odvede zákazník. / Reverse charge applicable.“

TIP

V případě, že obdržíte od zahraničního dodavatele fakturu na částku včetně DPH (navíc se sazbou cizího státu) nechte si ji od něj opravit, jelikož byste platili daň hned dvakrát – dodavateli i finanční správě v ČR. Částku z faktury uvedete v daňovém přiznání a následně je podle příslušné sazby vyměřena česká DPH, kterou uhradíte.

Zrušení registrace

Registrace zaniká automaticky, když se z osoby identifikované stane plátce DPH anebo když ukončí svoji podnikatelskou činnost.

V jiných případech může status identifikované osoby zrušit pouze správce daně, a to na základě vlastního rozhodnutí nebo žádosti. O zrušení může osoba identifikovaná zažádat dle § 107a ZDPH v případě, že jí po šest po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevznikla povinnost:

 • přiznat daň z:
  • přijatých služeb,
  • z přijatého dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
  • z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně,
 • podat souhrnné hlášení.

Dále v případě, kdy v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce:

 • nepořídila zboží, s výjimkou nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, jehož celková hodnota bez daně překročila 326000 Kč a
 • neučinila rozhodnutí podle § 2b (osoba, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu, které není předmětem daně dle § 2a odst. 2, se může rozhodnout, že toto pořízení je předmětem daně),
 • přestala uskutečňovat ekonomickou činnost.

Správce daně zruší registraci žádající identifikované osoby, pokud tato prokáže, že splňuje podmínky pro zrušení registrace. Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace.

 

Zajímá Vás více o identifikované osobě? Neváhejte se obrátit na naše zkušené kolegy z oblasti recovery auditu, účetnictví, daní a mezd. Kontaktujte nás

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám