CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Konsolidační balíček – hlavní změny

Co nám přinese nebo vezme poněkud kontroverzní konsolidační balíček? Škrtání pro lidi, příliv pro stát? Konsolidační neboli ozdravný balíček byl schválen senátem a nyní čeká na podpis prezidenta, po němž začne celkem 65 novel zákonů platit od 1.1.2024.
21.11.2023
Konsolidační balíček – hlavní změny

Mezi hlavní změny, které konsolidační balíček přinese patří zejména následující:

Odvody z dohod o provedené práci 

 • Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce. Nově budou dány dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance pracujícího na základě DPP (tedy i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení):
  • první limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele ve výši 25 % průměrné mzdy,
  • druhý limit bude stanoven ve výši 40 % průměrné mzdy pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů.
 • Jakmile zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude odvedeno pojistné. Pro možnost kontroly těchto opatření bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z nich plynoucích.
 • Toto opatření je řešením současné pro státní pokladnu nepříznivé situace, kdy jsou dohody o provedení práce namísto příležitostného přivýdělku jediným zdrojem příjmu mnohých zaměstnanců. Tyto osoby z tohoto titulu nejsou důchodově pojištěné, a tak jim nevznikne nárok na starobní důchod, anebo jen velmi malý, což se odráží v čerpání dávek státní sociální podpory. 
 • Důvodem této situace je především výjimka v oblasti sociálního a zdravotního pojistného, kdy se z DPP do 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele ani jedno ze míněných pojistných neplatí. Takto lze být nyní zaměstnán u více zaměstnavatelů současně, čímž dochází ke kumulaci dohod. Následně takový zaměstnanec neplatí pojistné odvody i ze značně vysokých měsíčních příjmů. 

Zjednodušení evidence dohod o provedení práce

Bylo navrženo snížení některých administrativních povinností z původního návrhu na řešení DPP, které povede k celkovému zjednodušení navrhovaného systému. Bližší informace v současné době připravuje MPSV.

Cílem opatření je snížit objem mzdového plnění a počtu DPP bez placení pojistného, aby DPP byly užívány v souladu se svým účelem, tedy jako doplňkové nebo krátkodobé zaměstnání k získání příležitostného příjmu.

Odvodová zátěž OSVČ

 • Zvýšení odvodové zátěže OSVČ. Konkrétně v letech 2024-2026 poroste minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 % ročně, čímž se přiblíží minimální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy. OSVČ se také zvýší základ daně ze současných 50 % na 55 % pro platbu pojistného. Zaměstnanci i OSVČ jsou zdaněni stejně, a to sazbou daně 15 % pro základ daně do 36násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu daně přesahujícího 36násobek průměrné mzdy. Základem daně zaměstnanců je hrubá mzda, u OSVČ je základem daně rozdíl mezi příjmy a výdaji.

 

Zvýšení daně z příjmů právnických osob a funkční měna

Sazba daně z příjmů právnických osob se navýší z původních 19 % na 21 %. Doposud byla sazba řazena mezi nejnižšími v EU, zvýšením se přiblíží k evropskému průměru.

Nově budou moci firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně od 1. 1. 2024 vést účetnictví ve funkční měně – EUR, USD, GBP. V dané měně budou následně vyplňovat i daňové přiznání a následně platit daň.

Zdanění příjmů z právnických osob budou podléhat jen realizované kurzové operace. Firmy nyní musí dodaňovat tzv. nerealizované kurzové rozdíly. Jinými slovy pokud má firma pohledávku například v eurech, vzniká při posílení eura kurzový zisk a ten se musí zdanit. Podle nové úpravy bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný.

Nemocenské pojištění

V roce 2009 byla zrušena povinnost odvodu pojistného na nemocenské pojištění, původní výše činila 1,1 % vyměřovacího základu. Nyní bude odvádění na nemocenské pojištění zaměstnanců opět zavedeno, a to ve výši 0,6 %. Tato malá sazba by měla vyrovnat stávající záporné saldo účtu nemocenského pojištění ve výši 8 miliard korun.

Snížení a zrušení daňových úlev a výjimek

Právnické osoby

 • Omezení daňové uznatelnosti při pořízení osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč ceny vozu. Hlavním důvodem je, že si podnikatelé pořizují luxusní vozy k soukromému užívání. V podstatě jde o jakýsi návrat před rok 2007, kdy v zákoně o dani z příjmů pro odpisování automobilů platilo omezení na 1,5 mil. Kč.

Fyzické osoby

 • Omezení slevy na dani na manželku. Sleva bude nově uplatnitelná pouze na manžela/manželku pečující o dítě do 3 let věku. Současné nastavení výjimky totiž odrazuje poplatníky od započetí významnější výdělečné činnosti, protože při překročení limitní hranice příjmů zaniká nárok na slevu.
 • Zrušení tzv. školkovnéhoneboli slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení. Tento benefit zpravidla uplatňují středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel, zatímco ti nízkopříjmoví např. samoživitelé pracující na částečné úvazky po uplatnění ostatních slev tuto podporu pro nízký základ daně vůbec nevyužijí.
 • Zrušení slevy na dani na studenta. Důvodem je nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by v principu postačovala standardní sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku ve výši cca 17 100 Kč měsíčně. Dodatečnou slevu na studenta využijí pouze ti studenti, kteří vydělávají vyšší částky, naopak slabě finančně saturovaní studenti tuto slevu nevyužijí vůbec.
 • Omezení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům. Veškeré doposud od daně osvobozené nepeněžní benefity poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci budou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance jen do výše poloviny průměrné mzdy, tedy aktuálně 20 162 Kč ročně. Zaměstnanec může nadále jako doposud čerpat různé příspěvky od zaměstnavatele, např. příspěvek na zájezdy, kulturní a sportovní akce apod. Penzijní spoření zůstává i nadále stejně zvýhodněné. U příspěvku zaměstnavatele na stravování dochází ke sjednocení podmínek pro osvobození, tedy bez ohledu na jeho formu.
 • Zrušení osvobození nadlimitních stravenek. Tyto mohly být doposud na rozdíl od stravenkového paušálu poskytovány bez limitu, což znamená, že jejich hodnota mohla činit řádově i tisíce korun denně (tzv. manažerské stravenky). V souvislosti s tím dojde i k úpravě stravovacího paušálu tak, aby ho mohly adekvátně čerpat i osoby na delších směnách.
 • Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů
 • Snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her ze současného 1 mil. Kč na pouhých 50 000 Kč.  Naplnění tohoto limitu se počítá jako rozdíl mezi součtem výher a součtem vkladů v rámci jednoho zdaňovacího období.
 • Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.
 • Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
 • Sjednocení selektivních výjimek do obecného neúčelového limitu do 30 tisíc Kč ročně.

Daň z nemovitých věcí

 • Sazby daně z nemovitých věcí se zvýší přibližně na 1,8 násobek, čímž vzroste inkaso této daně o 10 mld. Kč.
 • Obcím se dává pravomoc pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady a ovocné sady) zavést místní koeficient v rozmezí 0,5 až 1,5. Tímto dostanou obce možnost eliminovat u těchto pozemků efekt zvýšení daně z nemovitých věcí. Dále obcím zůstává pravomoc tyto pozemky od daně osvobodit.

Daň z tabáku

 • Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků
  • Dojde k pravidelnému navyšování spotřební daně z cigaret, tabáku, doutníků a cigarillos o +10 % v roce 2024 a o +5 % v každém roce 2025-2027. Pravidelné zvýšení daně u zahřívaného tabáku o 15 % v každém roce 2024-2027. Dále bude zavedena nová spotřební daň a její postupné navyšování u e-cigaret o 2,5 Kč/ml náplně v každém roce 2024-2027 a u nikotinových sáčků postupné zvýšení daně o 0,4 Kč/g v každém roce 2024-2026 až o 0,5 Kč/g v roce 2027. 
  • Rychlejší zvyšování sazeb u zahřívaného tabáku sleduje situaci v okolních zemích a odborníky doporučované přiblížení zdanění zahřívaného tabáku ke klasickým cigaretám. Aktuálně představuje daňové zatížení náplně zahřívaného tabáku zhruba 21 % daně z kusu cigaret, v roce 2024 by měl být tento poměr na úrovni 29 %. Mechanismus nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplní do elektronických cigaret vychází z prozatím neschválené novely evropské tabákové směrnice, která zavede regulaci těchto produktů obsahujících nikotin včetně EU minimálních sazeb. Zdanění tabáku do vodních dýmek by mělo být upraveno tak, aby významnější část nákupu ke spotřebě nebyla realizována v zahraničí namísto tuzemska (čistě z důvodu vysoké daně). 

Zvýšení daně z lihu

 • Zvýšení spotřební daně z lihu o +10 % v každém roce 2024-2025 a o +5 % v roce 2026.

Daň z hazardních her

 • Zvýšení a změna rozpočtového určení daně z hazardních her. V souladu s principy ochrany veřejného zdraví a bojem se závislostmi bylo navrženo u druhé sazby v aktuální výši 23 % uplatňovaná aktuálně u živých her (např. kostky, karty, ruleta), binga, kursových sázek (sázky na výsledek, live sázky), totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker) zvýšení na 30 %. Základní sazba 35 % uplatňovaná aktuálně u loterií a technických her zůstane stejná jako doposud.
 • Výnos ze všech online hazardních her bude nově 100% příjmem státního rozpočtu a současně výnos ze všech land-based hazardních her bude nově z 55% příjmem státu, 22,5 % se bude rozdělovat mezi obce podle počtu povolených herních automatů na jejich území a zbývajících 22,5 % mezi všechny obce podle počtu obyvatel.
 • Zvýšení daně na herní automat ze stávajících 9 200 Kč na 13 400 Kč.

Úpravy daně z příjmů právnických osob

 • Posun prahu 23 % daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy

Navýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace

 • Cena dálniční známky se od 1. 3. 2024 zvýší o 800 Kč z 1 500 na 2 300 Kč/rok. Dále bude zavedeno pravidelné valorizační schéma, které bude reflektovat výši inflace.
 • Stávající cena dálniční známky platí už od roku 2012 a v důsledku vývoje cenové úrovně se propadla její reálná hodnota.

Změna snížené sazby DPH 

 • Počet sazeb DPH se sníží ze tří (10, 15, 21) na dvě, a to základní 21 % a sníženou 12 %. Vybrané zboží a služby se přesunou ze snížené do základní sazby.
 • Opatření by mělo vést k efektivnějšímu a transparentnějšímu systému DPH, omezení příležitostí k daňové optimalizaci a k odstranění absurdit jako jsou tři různé sazby DPH u točeného piva.

 

Zajímá Vás víc? Neváhejte se obrátit na naše odborníky. Kontaktujte nás.

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám