CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Oceňování akcií v majetku firmy a jejich účtování

Akcie a podíly jsou finančními instrumenty, které mohou mít buď kratší nebo delší životnost. V případě, že máme tyto instrumenty k obchodování a nebudeme je tedy vlastnit déle než rok, bude se jednat o krátkodobý finanční majetek zanesený na příslušných účtech účtové skupiny 25. V případě, že se rozhodneme akcie a podíly držet dlouhodobě, tedy po dobu delší než jeden rok, bude se jednat o dlouhodobý finanční majetek spadající do účtové skupiny 06. Co se týče analytické evidence k akciím a podílům, rozlišují se přinejmenším podle jmenovitých hodnot a emitentů, dále je možnost i podle měn. Zjistí-li se při inventarizaci, že některý z cenných papírů chybí, je nutné tuto skutečnost zachytit na zvláštním analytickém účtu.
02.11.2023
Oceňování akcií v majetku firmy a jejich účtování

 

Členění akcií a podílů dle míry vlivu

Akcie a podíly se dělí dle míry vlivu, který jsou držitelé těchto instrumentů schopni vykonávat na:

 • akcie a podíly v ovládaných osobách,
 • akcie a podíly s podstatným vlivem,
 • ostatní akcie a podíly.

Ovládající/ovládaná osoba

Definici ovládání nalezneme v zákoně o obchodních korporacích (ZOK), který udává následující:

 • Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.
 • Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.
 • Je-li ovládající osobou obchodní korporace, je mateřskou obchodní korporací.
 • Je-li ovládanou osobou obchodní korporace, je dceřinou obchodní korporací.

Má se za to, že osobou ovládající je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. Celkový podrobný výčet je uveden v § 75 ZOK.

Osoba pod podstatným vlivem

Podstatným vlivem se dle § 22 ZoÚ rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný. Není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv.

 

Ocenění akcií a podílů při pořízení

Akcie a podíly se při pořízení oceňují pořizovací cenou, do které se včetně ceny pořízení zahrnuje i případné ážio a náklady související s pořízením, jako poplatky burze, provize makléřů atd. Naopak do pořizovací ceny nespadají úroky z úvěrů na pořízení akcií a podílů a náklady spojené s jejich držbou.

V případě bezúplatného nabytí se pro ocenění použije reprodukční pořizovací cenu, tj. cena, za kterou by byly akcie a podíly pořízeny v době, kdy se o nich účtuje.

Jestliže jsou akcie a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní korporace, je základem jejich ocenění u vkladatele zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu. Pokud je tento vklad zákonem o DPH považován za zdanitelné plnění, bude zůstatková cena navýšena o DPH. Je-li účetní cena vkladu v záporné hodnotě (s ohledem na závazky přecházející současně s vkladem), je na účtech akcií a podílů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (tyto akcie a podíly jsou pak vedeny pouze na podrozvahových účtech).

Veškeré informace k oceňování při pořízení akcií a podílů jsou uvedeny v § 25 zákona o účetnictví, v § 48 vyhlášky č. 500/2002 a Českém účetním standardu č. 014.

 

Ocenění akcií a podílů k rozvahovému dni

K ocenění akcií a podílů k rozvahovému dni je možné použít více způsobů. Metodu ocenění není možné svévolně zvolit, ale stanoví ji na základě konkrétní situace účetní legislativa. Těmito metodami jsou ocenění:

 • reálnou hodnotu,
 • ekvivalencí,
 • pořizovací cenou s možnou opravnou položkou.

 Ocenění reálnou hodnotou

Tuto metodu ocenění nepoužívají mikro účetní jednotky (mimo ty uvedené v § 27 ZoÚ) a účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Všechny ostatní účetní jednotky požijí ocenění reálnou hodnotou k ocenění položek vymezených §27 ZoÚ.

Oceňované reálnou hodnotou jsou i akcie, kromě:

 • akcií představujících účast v osobě ovládané či osobě pod podstatným vlivem,
 • akcií emitovaných účetní jednotkou.

Ocenění reálnou hodnotu můžeme použít i častěji než k rozvahovému dni. Jako reálná hodnota se použije tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem nebo znalcem, případně hodnota určena jiným způsobem uvedeným v § 27 odst. 3 zákona o účetnictví.

Tržní hodnotou se rozumí hodnota, která je vyhlášena na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Další podrobnosti uvádí § 27 odst. 4 zákona o účetnictví.

Ocenění ekvivalencí

Ocenění ekvivalencí je jednou z možností, kterou si účetní jednotka může pro ocenění zvolit. Tato metoda značí, že hodnota akcií/podílů v účetnictví se rovná míře účasti na vlastním kapitálu.

Pokud se tak společnost rozhode, může použít namísto ekvivalence, ocenění v pořizovací ceně s opravnou položkou. Ocenění ekvivalencí je možné aplikovat pouze u akcií a podílů představujících účast v ovládané osobě či v osobě pod podstatným vlivem. Jestliže využije společnost ocenění ekvivalencí, musí tento způsob použít pro všechny akcie a podíly, které je takto možné ocenit.

Ocenění pořizovací cenou s případnou opravnou položkou

Ostatní akcie a podíly se ocení cenou pořizovací, případně se ještě vytvoří opravná položka.

 

Akcie a podíly v cizích měnách, účtování kurzových rozdílů

Jsou-li akcie a podíly pořízeny v cizí měně, musí je účetní jednotka přepočítat na koruny k rozvahovému dni aktuálním kurzem české národní banky. Vzniklé kurzové rozdíly z přecenění nebudou běžně účtovány samostatně na nákladových nebo výnosových účtech, ale budou zahrnuty v ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí. Nedojde-li k ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, zaúčtují se vzniklé kurzové rozdíly pomocí rozvahových účtů účtové skupiny 41.

 

Výnosy z držby a prodeje akcií a podílů

Výnosy z držby akcií a podílů jsou účtovány na příslušných účtech účtové skupiny 66 a představují podíl na zisku.

Výnosy z prodeje akcií a podílů jsou také účtovány ve skupině 66. V případě prodeje akcií či podílů je pořizovací cena zachycena na daných účtech skupiny 56. Pokud společnost prodává více akcií stejného druhu, které byly postupně pořizovány za rozličné ceny, je možné ocenit je při prodeji buď metodou FIFO nebo váženým aritmetickým průměrem.

 

Jestliže Vás zajímá více o problematice akcií a podílů, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktujte nás.

 

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám