CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopady

Ze zaměstnaneckých benefitů se postupem času začíná stávat spíš nedílná součást ohodnocení zaměstnanců. Kromě mzdy jde o další možný způsob vnější motivace zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. Záleží pouze na uvážení zaměstnavatele, zda se rozhodne poskytnout zaměstnancům benefity a také které to budou.
09.10.2023
Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopady

 

Zaměstnanecké benefity mohou být daňově účinným nákladem zaměstnavatele, ale i osvobozené od daně z příjmů fyzických osob a tím pádem se nezahrnují do vyměřovacího základu pro odvod pojistného u zaměstnance. Další a tou nejlepší výhodou může být kombinace obou, tedy že benefit je zároveň jak daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele, tak osvobozený pro zaměstnance.

Společnosti také můžou využít financování zaměstnaneckých benefitů za pomocí vytvoření fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) podle vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. Zaměstnavatel rozhodne, kde bude poskytování benefitů zaměstnancům vázáno – v kolektivní smlouvě, v interních předpisech nebo v pracovních smlouvách či dohodách se zaměstnanci. Pakliže tak učiní, jsou pro něj daňově uznatelné i náklady dle § 24 odst. 2 písm. j bod 5.

Tvoření těchto fondů však není zcela běžné u obchodních společností, ale není ani zakázané. Z tohoto důvodu v tvoření a spravování FKSP nejsou obchodní společnosti nijak striktně omezovány zákony, jako organizace, které jsou FKSP povinny tvořit ze zákona. Z fondu kulturních a sociálních potřeb mohou být hrazeny například:

 • vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,
 • příspěvky zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreaci, rehabilitace, lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí,
 • příspěvky zaměstnancům na stravování a peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku,
 • pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců aj.

Zaměstnanecké benefity je možné rozdělit do skupin na benefity:

 • zdravotní,
 • důchodové,
 • poskytované na pracovišti,
 • zaměřené na využití pracovního volna,
 • orientované na vzdělávání,
 • finanční a platové,
 • pro vybavení zaměstnance.

Zaměstnavatel by měl v případě benefitů myslet na volnočasové aktivity a aktivity spojené se zdravím zaměstnanců. Jedná se totiž o způsob dosažení a udržování rovnováhy mezi soukromým životem a prací, čímž dochází nejen k motivaci a spokojenosti zaměstnanců, ale i k vyšší výkonnosti v zaměstnání a snížení pracovní neschopnosti. Všechny tyto faktory mají následně vliv na produktivitu zaměstnance, jelikož je zcela logické, že zdraví, spokojení, odpočatí a správně motivovaní zaměstnanci podají v zaměstnání lepší a vyšší výkony.

Další výhodou spojenou s poskytováním benefitů zaměstnancům je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu práce a dobrá image firmy směrem navenek v případě, že spokojení zaměstnanci se o své dobré zkušenosti podělí se svými známými.

Zaměstnanecké benefity jsou poskytovány dvěma způsoby, a to buď fixně anebo flexibilně. V případě fixního způsobu zaměstnavatel určí základní benefity pro všechny zaměstnance a záleží pouze na zaměstnanci, zda těchto benefitů využije či nikoliv. Může se jednat například o benefity jako stravenky, dovolenou nad rámec zákona, úhrada kulturních a sportovních aktivit, příspěvek na vzdělání nebo rekreaci a další.  Při využití flexibilního způsobu vytvoří zaměstnavatel balíček benefitů a zároveň stanoví limit bodů pro každého zaměstnance na jeden rok, a to například podle počtu odpracovaných let ve firmě, pozice apod. Zaměstnanec si následně vybere z balíčku ty benefity, jež mu vyhovují nejvíc dle vlastních preferencí.

V následující tabulce jsou vypsány jednotlivé benefity a jejich daňový dopad jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele.

Tabulka 1 Daňové dopady benefitů

Plnění zaměstnavatele

Zdanění u zaměstnance

Daňový výdaj zaměstnavatele

Úhrada jízdenek do zaměstnání za hromadnou dopravu

Ano

Ano

Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání zajišťovaná zaměstnavatelem

Ano

Ano

Náborový příspěvek

Ano

Ano

Náhrady cestovních výdajů do limitu

Ne

Ano

Náhrady cestovních výdajů nad limit*

Ano

Ano

Příspěvek na bydlení peněžní/nepeněžní

Ano

Ano

Příspěvek na přechodné ubytování do 3 500 Kč

Ne

Ano

Příspěvek na přechodné ubytování nad 3 500 Kč

Ano

Ano

Odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele – nepeněžní plnění

Ne

Ano

Rekvalifikace zaměstnanců nepeněžní plnění

Ne

Ano

Odborný rozvoj zaměstnanců nesouvisející s předmětem činnosti zaměstnavatele – nepeněžní plnění poskytnuté ze zisku po zdanění

Ne

Ne

Odborný rozvoj zaměstnanců – peněžní plnění

Ano

Ano

Poskytování stravenek jako nepeněžní plnění do limitu

Ne

Ano

Poskytování stravenek jako nepeněžní plnění nad limit

Ne

Ne

Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných ze zisku po zdanění

Ne

Ne

Poskytování nealkoholických nápojů – peněžní plnění

Ano

Ano

Nepeněžní příspěvek na rekreaci do 20 000 Kč poskytnutý ze zisku po zdanění

Ne

Ne

Nepeněžní příspěvek na rekreaci nad 20 000 Kč

Ano

Ano

Peněžní příspěvek na rekreaci

Ano

Ne

Nepeněžní příspěvek na sportovní a kulturní vyžití poskytnutý ze zisku po zdanění

Ne

Ne

Peněžní příspěvek na sportovní a kulturní vyžití

Ano

Ano

Nepeněžní příspěvek na úkony hrazené zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení poskytnutý ze zisku po zdanění

Ne

Ne

Peněžní příspěvek na úkony hrazené zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení

Ano

Ano

Nepeněžní dary do výše 2 000 Kč ročně poskytnuté ze zisku po zdanění

Ne

Ne

Nepeněžní dary nad 2 000 Kč ročně

Ano

Ne

Peněžní dary ze zisku po zdanění

Ano

Ne

Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění do 50 000 Kč ročně

Ne

Ano

Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění nad 50 000 Kč ročně

Ano

Ano

*Náhradou nad limit se rozumí poskytnutí například kapesného nebo vyšší náhrady za PHM.

Příklady oblíbených benefitů

 Sick days

Sick days neboli indispoziční volno. Jedná se o volno určené ke zdravotním účelům bez nutnosti potvrzení od lékaře. V průběhu tohoto volna platí zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu. Jeho rozsah může být sjednán v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo stanoven ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, a to pro daňovou uznatelnost. Běžně se jedná o několik dnů, zpravidla o 3 až 5 v průběhu kalendářního roku. Za splnění daných podmínek jde tedy o daňově uznatelný náklad, který však stejně jako dodatečná dovolená podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění, jelikož se u zaměstnance jedná o zdanitelný příjem.

Příspěvek na doplňková pojištění zaměstnance

Dalším motivačním benefitem pro zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění. Obě tato plnění jsou pro zaměstnavatele výdajem (nákladem) daňově uznatelným. Nyní bude vypracován možný způsob poskytování tohoto benefitu a jeho dopad na základ daně společnosti.

Tabulka 2 Příspěvek na pojištění zaměstnanců vs. zvýšení mzdy

 

Penzijní/životní pojištění

Zvýšení mzdy

Příspěvek na 11 zaměstnanců měsíčně

11 000

11 000

Daňově uznatelný náklad

11 000

11 000

Daňově neuznatelný náklad

0

0

Odvody sociálního a zdravotního pojištění 33,8 %

0

3 718

Celkové náklady zaměstnavatele

11 000

14 718

Celkové náklady zaměstnavatele za rok

132 000

176 616

Z tabulky číslo 2 vidíme, že je bezesporu výhodnější variantou pro společnost zvolit namísto navýšení mezd zaměstnancům přispívání jim na penzijní nebo životní pojištění. U zaměstnavatele není limitově omezena uznatelnost příspěvku, v případě zaměstnance odvodům nepodléhá částka do 50 tis. Kč ročně. Zvolením příspěvku tedy společnost zvýší čistý příjem zaměstnanců a zároveň tak uspoří v případě příspěvku 1000 Kč/zaměstnanec 44 616 Kč za zdaňovací období.

Příspěvek na stravování

Příspěvek na stravování může mít formu nepeněžní, což jsou například stravenky, vlastní stravovací zařízení či zajištění stravovaní jiným subjektem nebo formu peněžní, a to stravenkový paušál (od 1. 1. 2021). Dalším způsobem přispívání může být i prosté navýšení mzdy zaměstnance, což je z daňového pohledu jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance zcela nevýhodné. Dovoz jídla nebo zajištění stravování v restauraci je také možné, v případě dovozu je daňovým nákladem i náklad na dovoz stravy. Pro menší společnost je nejvýhodnější variantou poskytování stravenek nebo stravenkového paušálu, jelikož nevznikají nadbytečné náklady (dovoz jídel), které budou srovnány v následujících tabulkách.

Tabulka 3 Příspěvek na stravování v daňově uznatelném limitu

Hodnoty na 11 zaměstnanců za 252 pracovních dní v roce

Stravenky (v Kč)

Stravenkový

paušál (v Kč)

V rámci mzdy

(v Kč)

Příspěvek na stravování zaměstnavatelem

295 772,4
(55 % z nominální hodnoty stravenky 194 Kč)

295 772,4

295 772,4

Daňově uznatelný náklad

295 772,4

295 772,4

295 772,4

Daňově neuznatelný náklad

0

0

0

Odvody sociálního a zdravotního pojištění 33,8 %

0

0

99 971,1

Celkové náklady zaměstnavatele

295 772,4

295 772,4

395 743,5

Tabulka 4 Příspěvek na stravování nad daňově uznatelný limit

Hodnoty na 11 zaměstnanců za 252 pracovních dní v roce

Stravenky (v Kč)

Stravenkový

paušál (v Kč)

V rámci mzdy

(v Kč)

Příspěvek na stravování zaměstnavatelem

537 768
(100 % z nominální hodnoty stravenky 194 Kč)

537 768

537 768

Daňově uznatelný náklad

295 772,4

537 768

537 768

Daňově neuznatelný náklad

241 995,6

0

0

Odvody sociálního a zdravotního pojištění 33,8 %

0

81 419,7

181 765,6

Celkové náklady zaměstnavatele

537 768

619 187,7

719 533,6

Záměrně jsou výše uvedeny dvě tabulky, z nichž první zobrazuje příspěvek na stravování zaměstnanců v rámci daňově uznatelného limitu, který činí pro rok 2023 107,1 Kč. Druhá tabulka pracuje naopak s příspěvkem na stravování nad tuto uznatelnou hranici. Obě tabulky pracují v podstatě s jednou stravenkou o nominální hodnotě 194 Kč a z její výše se odvíjejících dalších příspěvků, stravenkového paušálu a příspěvku na stravu zahrnutého do mzdy. V první tabulce je varianta, kdy zaměstnavatel poskytuje příspěvek ve výši 55 % nominální hodnoty stravenky a zbylých 45 % si hradí sám zaměstnanec. Druhá tabulka počítá se 100 % hodnoty stravenky hrazené zaměstnavatelem, tudíž mu vzniká nejen daňově uznatelný, ale i neuznatelný náklad. Z porovnání údajů v tabulce vyplývá, že nejvýhodnější variantou pro společnost je poskytování stravenky nebo stravenkového paušálu do daňově uznatelného limitu, což je zároveň i nejvýhodnější varianta pro zaměstnance.

Pro zaměstnavatele představuje příspěvek na stravování daňově uznatelný výdaj (náklad). Dle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je příspěvek na stravování na straně zaměstnance osvobozen až do výše 70 % horní hranice stravného, které je možné poskytnout zaměstnancům při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Každý rok jej stanoví vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2023 činí optimální příspěvek na stravování 153 Kč z čehož plyne, že maximální daňově uznatelný náklad je 107,10 Kč. Toto neplatí u stravenkového paušálu, který na straně zaměstnavatele nijak limitován není, tudíž při vyšším příspěvku je pro zaměstnavatele výhodnější stravenkový paušál než stravenky.

Jestliže Vás zajímá více o problematice zaměstnaneckých benefitů, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktujte nás

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám