CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Zásoby - členění, účtování, ocenění

Nemálo podnikatelských subjektů využívá k provozování své ekonomické činnosti zásoby, ať už jde o firmu s výrobní či obchodní činností. Vzhledem k tomu, že zásoby hrají právě u takovýchto subjektů významnou položku v jejich aktivech, je nutné věnovat jim značnou pozornost a provádět správně jejich vymezení, členění a ocenění.
28.11.2023
Zásoby - členění, účtování, ocenění

Vymezení a členění zásob 

Zásoby a jejich členění upravuje § 9 Vyhlášky č. 500/2002 Sb následovně:

 • Položka C.I.1. Materiál zejména obsahuje:
 1. suroviny neboli základní materiál, který při výrobním procesu přechází zcela nebo částečně do výrobku a tvoří jeho podstatu,
 2. pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, avšak netvoří jeho podstatu, například lak na výrobky,
 3. látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí prostředky,
 4. náhradní díly včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty,
 5. obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,
 6. další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění,
 7. hmotné movité věci a jejich soubory s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory, považované za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách,
 8. pokusná zvířata.

 

 • Položka C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary obsahuje:
  1. produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty,
  2. odděleně evidované produkty, to je polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

 

 • Položka C.I.3.1. Výrobky obsahuje věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

 

 • Položka C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny obsahuje zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazována v položkách B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny, C.I.1. Materiál a C.I.3.2. Zboží.

 

 • Položka C.I.3.2. Zboží obsahuje movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat. Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

 

 • Položka C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby zahrnuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy a závdavky poskytnuté na pořízení zásob.

 

Účtování způsobem A a B

O zásobách je možno účtovat dvěma způsoby, a to buď průběžně způsobem A nebo periodicky způsobem B.

U způsobu A se v průběhu účetního období účtuje s využitím účtů v účtové třídě 1. Výhodou účtování způsobem A je přehled o stavu zásob na skladě, a tedy aktuální přehled o skladových zásobách a hospodářském výsledku.

U způsobu B se v účtové třídě 1 účtuje ke konci rozvahového dne na základě stavu zásob podle evidence o zásobách. Způsob B mohou účetní jednotky využít jen v případě, že zajistí průkazné vedení evidence zásob tak, že budou moci prokázat během účetního období stav zásob včetně jejich ocenění dle zákona.

 

Srovnání účtování způsobem A a B

Doklad

Popis

Částka

Způsob A

Způsob B

FP 1

Materiál

20 000 Kč

111/321

501/321

FP 2

Doprava

900 Kč

111/321

501/321

PŘI 1

Příjem materiálu na sklad

20 900 Kč

112/111

Neúčtuje se

VYD 1

Výdej materiálu do spotřeby

5 000 Kč

112/501

Neúčtuje se

 

Metody oceňování zásob při pořízení a při vyskladnění

Ocenění při pořízení

Při pořizování zásob je možné ocenit je hned třemi způsoby, a to:

 1. Pořizovací cenou (cena pořízení + vedlejší náklady)
 2. Vlastními náklady (zásoby vyrobené vlastní činností)
 3. Reprodukční pořizovací cenou (stanovena odborným znalcem při bezúplatném nabytí)
 • Vedlejšími náklady, které vstupují do pořizovací ceny jsou:
  • Dopravné, skladné, manipulace;
  • Clo a celní poplatky, pojištění;
  • Poštovné, balné, provize za zprostředkování.
 • V případě ocenění zásob vytvořených vlastní činností se za vlastní náklady považují:
  • Přímé náklady spojené s výrobou (např. materiál, mzdy)
  • Nepřímé náklady (např. energie, nájemné).

 

Ocenění při vyskladnění

Proč je třeba dalšího ocenění při vyskladnění, když už zásoby byly oceněny při pořízení? Důvodem je kolísání cen během roku v závislosti na tržních a dodavatelských cenách. Dle Českých účetních standardů je možné využít 3 způsoby ocenění:

 1. Pevnou skladovou cenou
 2. Váženým aritmetickým průměrem
 3. Metodou FIFO

 

Pevná skladová cena

Zřejmě nejsnazší metoda ocenění. Firma si stanoví pro určitou zásobu určitou pevnou cenu a v té následně účtuje pořízení a vyřazení této zásoby. Odchylky od této pevné ceny jsou následně účtovány s příslušným znaménkem + - na analytickém účtu (např. 112.100 Pevná cena dřeva, skutečná cena je nižší než pevná o 300 Kč, na účtu 112.200 Odchylka ceny dřeva bude tedy částka -300 Kč).

 

Vážený aritmetický průměr

V České republice můžeme používat dva druhy průměru – proměnlivý a periodický.

Proměnlivý průměr – před každým úbytkem zásob je nutné průměrnou cenu přepočítat, tedy zjisti nový (aktuální) průměr.

Vzorec: (materiál na skladě v Kč + poslední přírůstek v Kč) / (materiál na skladě v množství + poslední přírůstek v množství)

Periodický průměr – není nutné jako u proměnlivého průměru přepočítávat před každým úbytkem zásob, ale stanoví se za jedno období na období další (max. měsíc).

Vzorec: (zásoba materiálu na skladě v Kč na počátku období + přírůstek za období v Kč) / (zásoba materiálu na skladě v množství na poč. období + přírůstky v množství za období)

 

Metoda FIFO
Celým názvem First In First Out neboli první na sklad první ze skladu, tedy jako první se ze skladu vydává nejstarší zboží (používá se především u zásob podléhajících rychlé době spotřeby – potraviny).

Vzorec: U FIFO v podstatě vzorec není, jen musíme vědět kdy byla zásoba v jakém množství a jaké ceně naskladněna.

Například:

 • 2. – 5 kg čokolády, cena za 1 Kg 90 Kč
 • 1. – 12 kg čokolády, cena za 1 Kg 96 Kč
 • 1. potřebuji vydat do spotřeby 7 kg čokolády, výpočet ceny bude následující:
  • (5*90) + (2*96) = 642 Kč

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktujte nás

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám