CZ Telefon Nano-audit +420 721 881 703

Změny a novinky v roce 2024

28.02.2024
Změny a novinky v roce 2024

Zvýšení minimální a zaručené mzdy

Od 1. ledna 2024 dochází ke:

 • zvýšení minimální mzdy o 1 600 Kč na 18 900 Kč měsíčně (resp. o 8,70 Kč na 112,50 Kč na hodinu),
 • navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy pro , 2., 3. a 8. skupinu prací. Varianta úpravy nejnižších úrovní zaručené mzdy je o 1 600 Kč v prvních třech skupinách a o 3 200 Kč ve skupině 8.

Skupina

prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

rok 2023

rok 2024

Kč/měsíc

Kč/hodinu

Kč/měsíc

Kč/hodinu

1.   

17.300

103,80

18.900

112,50

2.   

17.900

106,50

19.500

116,10

3.   

19.700

117,50

21.300

126,80

4.   

21.800

129,80

21.800

129,80

5.   

24.100

143,30

24.100

143,30

6.   

26.600

158,20

26.600

158,20

7.   

29.400

174,70

29.400

174,70

8.   

34.600

207,60

37.800

225,00

 

Nemocenské pojištění

Zavedení od 1. ledna 2024 pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 %.

Změny při vzniku pojištění u dohod o provedení práce (DPP)

Jde o následující změny od 1. července 2024:

 • Stanoví se dva limity pro vznik účasti na pojištění. První limit se stanovuje pro DPP u jednoho zaměstnavatele ve výši 25 % průměrné mzdy (10 500 Kč v roce 2024) a druhý limit se stanovuje pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u různých zaměstnavatelů, tzv. kumulace dohod ve výši 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč v roce 2024).
 • V případě, že bude v kalendářním měsíci překročen jeden nebo druhý limit, tak zaměstnanci vznikne účast na pojištění a dojde ke „zpojistnění“ DPP. Pojistné platí zaměstnavatel
  i zaměstnanec, každý svoji část.

Právo na dovolenou DPP/DPČ

Od 1. ledna 2024 zaměstnancům pracujícím na základě DPP/DPČ:

 • náleží přímo ze zákona právo na dovolenou, a to za stejných podmínek jako zaměstnancům
  v pracovním poměru (viz § 77 ZP)
  – toto se přirozeně týká i zaměstnanců pracujících na základě dohod, které byly uzavřeny např. během roku 2023,
 • výměra dovolené se bude u zaměstnanců pracujících na základě DPP/DPČ řídit stejně jako
  u zaměstnanců v pracovním poměru § 212 ZP
  ,
 • do odpracované doby pro účely dovolené se započtou vedle fakticky odpracovaných hodin rovněž tzv. náhradní doby, kdy zaměstnanec fakticky nepracoval – např. čerpání dovolené či některé překážky v práci (viz § 348 odst. 1 ZP spolu s § 216 odst. 2 a 3 ZP),
 • výhradně pro účely dovolené zákon stanoví fiktivní týdenní pracovní dobu v délce 20 hodin týdně
  (viz § 77 odst. 8 ZP),
 • zaměstnanci vznikne právo na dovolenou za předpokladu, že v kalendářním roce za nepřetržitého trvání pracovněprávního vztahu odpracuje alespoň 4násobek své fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby (tj. 80 hodin) a současně jeho pracovněprávní vztah nepřetržitě trval v tomto kalendářním roce po dobu alespoň 4 týdny (tj. 28 kalendářních dní),
 • nebude-li právo na dovolenou vyčerpáno za trvání pracovněprávního vztahu, bude při jeho skončení proplaceno náhradou odměny ve výši průměrného výdělku (§ 222 ZP).

Snížení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců

Ke změnám dojde u zaměstnaneckých benefitů (dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů), kde dochází od roku 2024 k zastropování osvobození od daně.

Jde například o benefity v oblasti sportu, vzdělávání, kultury či zdraví, ale i příspěvek na knihy nebo zájezd či rekreaci. Nově jsou osvobozeny od daně do výše poloviny průměrné mzdy pro daný rok (pro rok 2024 jde tedy o částku 21 983 Kč).

Příspěvky na stravování

Od 1. ledna 2024 se sjednocují příspěvky zaměstnavatele na stravu zaměstnanců. Nyní pojem „příspěvek na stravování“ zahrnuje jak stravenky, tak jídlo zajištěné na pracovišti i stravenkový paušál. Jedná se o část příjmu zaměstnance, která je osvobozena od daně, pokud během směny odpracoval aspoň 3 hodiny a nevznikl mu během ní nárok na stravné v rámci cestovních náhrad.

Osvobození od daně je u zaměstnanců limitováno do 70 % horní hranice stravného, které zaměstnavatel může poskytnout při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pokud zaměstnanec pracuje více než 11 hodin, může mu zaměstnavatel poskytnout i druhý stravenkový paušál.

Horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin činí 166 Kč. Z toho 70 % činí 
116,20 Kč. To je limit pro osvobození stravování poskytnutého za jednu směnu. A to bez ohledu na to, zda jde o stravenky, stravenkový paušál nebo poskytování závodního stravování na pracovišti. 

V případě, že zaměstnavatel poskytne příspěvek překračující zmíněný limit, bude tato nadlimitní část příjmem, ze kterého zaměstnavatel musí odvést pojistné a zdanit jej.

Dále došlo ke zrušení osvobození u nadlimitních stravenek, které mohly být, na rozdíl od stravenkového paušálu, poskytovány bez limitu. Tím docházelo k benefitům ve výši i několika tisíc Kč denně (tzv. manažerské stravenky).

Paušál za home office

V souvislosti s novelizací zákoníku práce je s účinností od 1.10.2023 stanovena paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku dle § 190a ZPr. Od 1.1.2024 byla vyhláškou 397/2023 Sb. náhrada za home office snížena o 0,10 Kč, a to na 4,50 Kč za hod.

Sazby tuzemských cestovních náhrad platných od 1.1.2024 jsou stanoveny vyhláškou č. 398/2023 Sb.
a Sazby zahraničního stravného od 1.1.2024 jsou stanoveny vyhláškou č. 341/2023 Sb.

Pro větší přehlednost uvádíme kompletní přehled všech aktuálních sazeb, které jsou platné k 1.1.2024:

Stravné:

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci v soukromé sféře“) nejméně ve výši:

 délka trvání služ. cesty

 stravné

5 až 12 hodin

140 Kč

12 až 18 hodin

212 Kč

více než 18 hodin

333 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce („zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře“) ve výši:

 délka trvání služ. cesty

 stravné

5 až 12 hodin

140 až 166 Kč

12 až 18 hodin

212 až 256 Kč

více než 18 hodin

333 až 398 Kč

Sazba základní náhrady při použití soukromého automobilu je 5,60 Kč/km.

 Ceny pohonných hmot dle § 158 odst. 3 ZPr:

druh PHM:

 Průměrná cena PHM pro výpočet náhrad v roce 2024

Natural 95

38,20 CZK

Natural 98

42,60 CZK

Nafta

38,70 CZK

Kilowatthodina elektřiny

7,70 CZK

Nezapomeňte ale, že pokud budete v rámci služební cesty zaměstnanci poskytovat bezplatně snídani nebo další jídlo, je nutné sazbu stravného ponížit. A to:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

A ještě pozor, vůbec žádné stravné nebude mít zaměstnanec, kterému při služební cestě trvající

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

 Pro vyúčtování služební cesty v zahraničí je nutné sazby stravného upravit dle jednotlivých zemí viz
Vyhláška č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024.

Snížení prahu 23% sazby zálohy daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy

Od 1. 1. 2024 bude limit příjmů, od kterého se platí 23% sazba daně, namísto 4násobku průměrné mzdy začínat na 3násobku průměrné mzdy. Rozšiřuje se tím množina vysokopříjmových poplatníků, kteří platí 23% sazbu daně
z příjmů. Jde o solidární krok, aby se i vysokopříjmoví poplatníci více podíleli na konsolidaci veřejných financí.

V současnosti zaměstnanec platí 23% daň z příjmů, které přesahují částku 161 296 Kč. Do této sumy platí 15% daň. Nově bude tato částka zhruba ve výši 131 901 Kč.

Omezení slevy na dani na manžela/manželku

Od 1. 1. 2024 dojde k parametrickému omezení slevy na dani na druhého z manželů ve společné domácnosti, která se nově uplatní výhradně na ty, kteří pečují o dítě pouze do 3 let věku. 

Zrušení slevy na dani na studenta 

Hlavním důvodem zrušení slevy na dani na studenta od 1. 1. 2024 je její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by v principu postačovala standardní sleva na poplatníka.

Zrušení tzv. školkovného

Hlavním důvodem zrušení slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení od 1. 1. 2024 je, že benefit zpravidla uplatňují středně a vysokopříjmové skupiny, zatímco nízkopříjmoví např. samoživitelé tuto podporu pro nízký základ daně nevyužijí.

Pojistné na sociální zabezpečení

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2024 k následujícím změnám:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 43 967 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 2 110 416 Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 105 520 Kč ročně,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 13 191 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 3 852 Kč,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost zahajující činnost je 10 992 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 3 210 Kč,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je
  4 837 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 413 Kč,
 • minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ od ledna 2024 činí
  216 Kč.

Nemocenské pojištění OSVČ

Od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění:

 • první redukční hranice na 1 466 Kč,
 • druhá redukční hranice na 2 199 Kč,
 • třetí redukční hranice na 4 397 Kč.

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se pro rok 2024 nemění a činí 4 000 Kč.

Zrušení plátcových pokladen

Dnem 1. ledna 2024 zaniknou všechny plátcovy pokladny a zároveň bude zrušena jejich registrace. Protože k zániku plátcových pokladen a zrušení jejich registrace dojde ze zákona, nebude
o zrušení registrace vydáváno rozhodnutí.

Není-li zřizovatel registrován jako plátce daně ve stejném rozsahu, jako jeho zrušené plátcovy pokladny, avšak jsou u něj splněny podmínky pro registraci plátce daně definovaného v § 38c zákona o daních z příjmů, vzniká mu registrační povinnost plátce daně z příjmů ze závislé činnosti podle novelizovaného § 39 zákona o daních z příjmů.

Změny v oblasti potírání nelegální práce

Od 1. ledna 2024 dochází k úpravě definice nelegální práce, kdy je cílem zefektivnit její kontrolu
a potírání. Orgány inspekce budou moci zakázat danou činnost a reagovat tak na rozsáhlé páchání přestupku. Bude možné využití také sekundárních postihů (neposkytování příspěvků, nemožnost zaměstnávat cizince) k více přestupkům, zejména pak nesoučinnostním přestupkům a zastřenému zprostředkování zaměstnání. Dále dojde
k rozšíření ručení za pokutu za nelegální práci, aby nebylo výhodné obcházet zákaz nelegální práce přes pochybné subdodavatele.

Změny v oblasti zprostředkování zaměstnání

Novelou zákona o zaměstnanosti se od 1. 1. 2024 zvyšuje tlak, aby zprostředkování zaměstnání vykonávaly pouze seriózní subjekty. Mezi základní novelizační body patří např.:

 • zvýšení kauce pro agentury práce, které přidělují zaměstnance k uživateli, a to z 500 000 Kč na 1 000 000 Kč,
 • nutnost prokazování bezdlužnosti při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, ale
  i v průběhu platnosti vydaného povelení (jednou za 6 měsíců) nebo získání odborné praxe fyzické osoby jako odpovědného zástupce agentury práce,
 • možnost odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání v případech, jako je výkon nelegální práce, zastřené zprostředkování zaměstnání či porušení zákazu diskriminace.

Daň z příjmů právnických osob

 • zvýšení korporátní sazby daně z 19 % na 21 %;
 • zavedení limitace 2 mil. Kč pro vstupní cenu osobních vozidel za účelem daňových odpisů;
 • zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru na reprezentaci;
 • zavedení možnosti nezdaňovat nerealizované kurzové rozdíly.

Redukce sazeb DPH a snížení daně

Od 1. 1. 2024 dojde k redukci počtu sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %. Vybrané zboží
a služby budou přesunuty ze snížené do základní sazby DPH. Knihy budou zcela osvobozeny od DPH. Ve snížené 12% sazbě budou např:

 • ubytovací služby,
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí,
 • potraviny, krmiva pro zvířata,
 • pitná voda,
 • rostliny,
 • dětské sedačky do automobilů.

Kompletní výčet zboží a služeb ve snížené sazbě naleznete v přílohách 2 a 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.

Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků

Od 1. 1. 2024 dojde ke zvýšení sazeb spotřební daně z cigaret, tabáku ke kouření, doutníků a cigarillos o +10 %.
V období let 2025-2027 sazby spotřební daně u těchto výrobků dále porostou, a to tempem +5 % ročně. Ve stejném období 2024-2027 dojde k pravidelnému zvyšování sazby daně u zahřívaného tabáku o 15 %. Nově bude zavedena spotřební daň u e-cigaret, jejíž sazba bude v roce 2024 činit
2,5 Kč/ml
a poroste až do roku 2027 na hodnotu 10 Kč/ml, a u nikotinových sáčků, kde bude sazba daně v roce 2024 ve výši 0,4 Kč/g a poroste do roku 2027 na hodnotu 1,7 Kč/g

Zvýšení daně z lihu

Sazba spotřební daně z lihu se zvýší v horizontu tří let, a to tak, že v letech 2024 a 2025 se navýší o 10 %
a následně v roce 2026 o 5 %.

Daň z nemovitých věcí

Od 1. ledna 2024 se zvyšuje:

 • sazby daně z nemovitých věcí se zvýší průměrně o 80 %,
 • v rámci navýšení sazeb daně se mění také zvýšení daně ze 2 Kč na 3,50 Kč za 1 m2nebytového prostoru užívaného k podnikání. Nově se toto zvýšení bude aplikovat i na všechny místnosti
  v obytných domech a jednotkách (bytech) sloužící k podnikání v oboru ubytování bez ohledu na to, zdali se jedná o nebytový prostor,
 • dále dochází ke zvýšení minimální celkové daně za spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která bude činit 90 Kč. Zároveň dochází ke zvýšení hranice minimální výše daně, kterou je poplatník povinen uhradit, na 50 Kč.

Inflační koeficient

Nově se od 1. 1. 2024 zavádí inflační koeficient, kterým se násobí výsledná daň z pozemků a výsledná daň ze staveb a jednotek. Pro zemědělské pozemky je inflační koeficient vždy 1, protože při stanovení základu daně u těchto pozemků se již inflace zohledňuje. Změnu inflačního koeficientu bude vyhlašovat MF formou sdělení zveřejněného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do 30. 6. kalendářního roku, který bezprostředně předchází zdaňovacímu období. Meziročně může dojít ke zvýšení inflačního koeficientu maximálně o 20 % (tj. o jednu pětinu).

Na zdaňovací období roku 2024 je inflační koeficient stanoven na základě přechodných ustanovení zákona o dani
z nemovitých věcí ve výši 1.

Možnost vedení účetnictví ve funkční měně

Firmy, které mají většinu transakcí v cizí měně, budou od 1. 1. 2024 moci vést účetnictví ve funkční měně (EUR, USD, GBP) a zároveň v této měně vyplnit daňové přiznání a daň zaplatit.

Zrušení kolkových známek

Od 1. 1. 2024 dojde ke zrušení kolkových známek jako platebního prostředku s přechodným obdobím, kdy bude ještě možné stávající kolky používat.

Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace

Od 1. 3. 2024 dojde ke zvýšení ceny dálniční známky o 800 Kč z 1 500 na 2 300 Kč/rok.

 

Neváhejte se s jakýmikoli dotazy obrátit na naše kolegy. Kontaktujte nás

Proč my

Nano-audit
Využijte i vy maximum výhod díky spolupráci s naší společností. Naše zkušenosti a znalosti jsou vám k dispozici.

Odbornost

Odvedeme pro Vás práci v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na odbornosti.

GDPR Compliance

Splňujeme všechny požadavky v oblasti zabezpečení ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

Garantujeme nejvyšší možnou bezpečnost dat. Naše servery, naše IT. Backup důležitých dat je prováděný na denní bázi. Méně důležitá data zálohujeme na týdenní bázi. Zálohy provádíme také na externí šifrované disky abychom zajistili, že o Vaše data nikdy nepřijdeme.

Těšíme se na spolupráci

Napište nám
Close icon

Napište nám